Slovníček pojmů - vyhledávání

Hledat slovo ve slovníčku:   

A B C Č D F G H J K L M N O P R S Š T U V Z

Pojmy začínající na "Č"

Časová cena

cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí . Stanoví se z ceny nové , přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení , případně zhodnocení ( oprava, modernizace apod )

Časová hodnota

Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.

Čekací doba

Doba počínající běžet od počátku pojištění , jejíž délka je stanovena ve zvláštních pojistných podmínkách pro příslušné pojištění.Nastane-li v této době událost , která by jinak byla pojistnou událostí ,nevzniká nárok na pojistné plnění buď vůbec, nebo vznikne jen v omezené výši

ČKP

Česká kancelář pojistitelů - profesní organizace pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinného ručení). Spravuje garanční fond, provozuje hraniční pojištění, informační středisko a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona č. 168/1999 Sb., který tuto problematiku upravuje. Česká kancelář pojistitelů vstupuje do hry v případech, kdy škodu způsobí nepojištěný řidič, aby z garančního fondu uhradila poškozeným jejich oprávněné nároky a následně vymáhala škodu na viníkovi. Kancelář rovněž řeší případy, kdy došlo k újmě na zdraví nebo usmrcení osob při nehodě způsobené nezjištěným pachatelem.

Člen orgánu

osoba řádně jmenovaná nebo zvolená členem představenstva,jednatelem nebo členem dozorčí rady, prokuristou nebo jiným výkonným nebo dozorčím orgánem společnosti s výjimkou pozic vykonávaných na základě pracovněprávního vztahu