Slovníček pojmů - vyhledávání

Hledat slovo ve slovníčku:   

Pojmy začínající na ""

Akutní onemocnění

náhle vzniklé nebo prudce probíhající onemocnění

Ambulantní ošetření

ošetření ( včetně ošetření zubů ) poskytnuté mimo nemocnici, nebo i v nemocnici ale pokud není ošetřovaný hospitalizován

Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.

Asistenční služba

okamžitě dostupná pomoc v nesnázích v důsledku pojistné události, fungujííc na základě pověření pojistitele

Bezpečnostní dveře

dveře,které splňují požadavky příslušné normy normálně v bezpečnostní třídě 3

Běžné pojistné

pojistné stanovené za pojistné období

Bonifikace

Pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika. Z pojistně matematického hlediska se jedná o nástroj vyrovnání rozptylu v nedostatečně homogenním statistickém souboru. Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

Bonus

sleva na pojistném

Budova

stavba,spojená se zemí pevným základem ,která je vhodná k pobytu osob ,zvířat nebo k umístění věcí a svým uspořádáním jim poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a je dostatečně odolná a pevná

Budované dílo

Materiální výsledek všech činností, prováděných podle projektu, aby dílo mohlo sloužit požadovanému účelu. Budované dílo musí být realizováno na základě smlouvy o dílo, písemně uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

Byt

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavbeního úřadu určeny k bydlení

Cedent

ten, kdo předává do zajištění ( většinou pojišťovna )

Cesionář

ten , kdo přijímá do zajištění ( zajišťovna )

Cestovní služba

služba související s cestováním a turistikou

Citlivý osobní údaj

osobní údaj, vypovídající o národnostním,rasovém nebo etnickém původu,politických postojích,členství v odborových organizacích ,nábožentsví a filozofickém přesvědčení,odsouzení za trestný čin,zdravotním stavu a sexuálním životě a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj

Cizí pojistné riziko

pojistné riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka

Cizozemské vozidlo

vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznívací značkou nebo je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR

Časová cena

cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí . Stanoví se z ceny nové , přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení , případně zhodnocení ( oprava, modernizace apod )

Časová hodnota

Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.

Čekací doba

Doba počínající běžet od počátku pojištění , jejíž délka je stanovena ve zvláštních pojistných podmínkách pro příslušné pojištění.Nastane-li v této době událost , která by jinak byla pojistnou událostí ,nevzniká nárok na pojistné plnění buď vůbec, nebo vznikne jen v omezené výši

ČKP

Česká kancelář pojistitelů - profesní organizace pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinného ručení). Spravuje garanční fond, provozuje hraniční pojištění, informační středisko a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona č. 168/1999 Sb., který tuto problematiku upravuje. Česká kancelář pojistitelů vstupuje do hry v případech, kdy škodu způsobí nepojištěný řidič, aby z garančního fondu uhradila poškozeným jejich oprávněné nároky a následně vymáhala škodu na viníkovi. Kancelář rovněž řeší případy, kdy došlo k újmě na zdraví nebo usmrcení osob při nehodě způsobené nezjištěným pachatelem.

Člen orgánu

osoba řádně jmenovaná nebo zvolená členem představenstva,jednatelem nebo členem dozorčí rady, prokuristou nebo jiným výkonným nebo dozorčím orgánem společnosti s výjimkou pozic vykonávaných na základě pracovněprávního vztahu

Denní odškodné

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na toto plnění však vzniká, pokud celková doba léčení je delší než minimální doba léčení stanovená ve všeobecných pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

Doba nezbytného léčení

Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu.

Doba ručení

doba ručení za finanční ztráty je sjednaný počet po sobě jdoucích měsíců od vzniku věcné škody , po který je pojišťovna povinna plnit za tyto ztráty, pokud během této doby vzniknou

Doba ručení za finanční ztráty

sjednaný počet po sobě jdoucích měsíců po vzniku věcné škody po který je pojišťovna povinna plnit za tyto ztráty

Dočasná stavba

Stavba, u níž orgán státní správy předem časově omezil její dobu trvání (např. stavba zařízení staveniště)

Dynamizace

Zvýšení pojistného v závisloti na úředně zveřejněné míře inflace v předchozím kalendářním roce

Finanční škoda

jiná majetková újma,která vznikla jinak než úrazem,jiným poškozením zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Franšíza

Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odčetnou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odčetná (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.

Garanční fond ČKP

Z garančního fondu se poškozenému vyplácí plnění v případě jeho poškození nepojištěným nebo nezjištěným vozidlem. Garanční fond je spravován ČKP a přispívají do něj členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků. Členské příspěvky jsou stanovovány na kalendářní rok dopředu tak, aby byla zabezpečena likvidita garančního fondu ČKP (schopnost hradit splatné nároky poškozených).

Hranice pojistného plnění

Byla-li ujednána hranice pojistného plnění, má se za to, že se vztahuje na jednu škodnou událost.

Hraniční pojištění

Vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR zaplacením pojistného na dobu 15 dní.

Hromadná škodná událost

více spolu časově souvisejících škodných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje

Hrubá nedbalost

takové zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů, nebo smluvně převzatých poviností , jehož důsledkem byl vznik škody nebo zvětšení jejích následků

Hrubá nedbalost

zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, které vybočuje z norem obvyklého chování

Chronické onemocnění

nemoc nebo jiný stav, který se pomalu rozvíjí a trvá dlouhou dobu nebo který existoval v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy

Jednorázové pojistné

pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno

Jiná majetková škoda

jakákoliv škoda vyplývající ze škod usmrcením, na zdraví nebo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk

Jiná stavba

Stavba spojená se zemí pevným základem, která není budovou, venkovní úpravou ani stavbou na vodním toku nebo korytu.

Jiný majetek

práva a jiné majetkové hodnoty, se kterými lze disponovat

Kapitálová hodnota pojistného

hodnota pojištění k určitému časovému okamžiku ( např. ke dni zrušení smlouvy ).

Krátkodobé pojištění

Pojištění, sjenané na dobu kratší než jeden rok

Likvidace pojistné události

soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění

Limit pojistného plnění

horní hranice ( maximum ) pojistného plnění

Malus

přirážka ( zvýšení ) na pojistném

Mimořádné pojistné

pojistné,placené v průběhu trvání pojištění nad rámec běžného nebo jednorázového pojistného

Movitá stavba

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem

Nahodilá skutečnost

Skutečnost, která je možna a u které není jisté, zda v době trvání pojištění nastane, nebo není známa doba jejího vzniku

Náklady právního zastoupení

přiměřené a nezbytné náklady ,které pojištěné osobě vznikly v důsledku obrany proti nároku a s jejichž vynaložením písemně souhlasil pojistitel

Náklady právního zastoupení

přiměřené a nezbytné náklady, které pojištěné osobě vznikly v důsledku obrany proti nároku a s jejichž vynaložením písemně souhlasil pojistitel ( pojišťovna )

Následná škoda

jakákoliv škoda vyplývající ze škod na životě,zdraví nebo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk

Nepřímý úmysl

škůdce věděl , že svým jednáním může způsobit škodu

Nespotřebované pojistné

část pojistného, které bylo zaplacené za dobu po zániku pojištění

Netto pojistné

část pojistného, která je určena k pokrytí výdajů pojišťovny na pojistné plnění

Nezaplacená smlouva

Smlouva, která je zavedená v počítači, ale není zcela zaplacena úhrada za uzavření smlouvy.

Nová cena

cena , za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit

Nová hodnota

Pořizovací cena nové věci.

Obmyšlená osoba

Osoba , které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného podle pojistné smlouvy

Obnosové pojištění

jeho účelem je získat obnos tj. dohodnutou finanční částku v důsledku pojistné události a to ve výši , která je nazávislá na vzniku nebo rozsahu škody ( např dožití určitého věku )

Obranný prostředek

Zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od loupeže nebo ho paralyzovat (el. paralyzér nebo pepřový spray apod.).

Obvyklá cena

cena, která by byla dosažena při prodeji stejné , popřípadě obdobné věci v obvyklém obchodním styku v tuzemsku

Oceňovací tabulky

dokumenty pojistitele ( pojišťovny ), které obsahuí zásady plnění pojistitele za trvalé následky úrazu a za dobu nezbytného léčení úrazu

Odborná způsobilost

Pojišťovací zprostředkovatel, samostatný likvidátor a odpovědný zástupce jsou povinni prokázat odbornou způsobilost- všeobecné a odborné znalosti nezbytné pro výkon jejich činnosti

Odbytné

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob či pojistná smlouva stanoví předpoklady, za nichž vzniká právo na zrušení pojištění s výplatou odbytného. Odbytné je částka, na niž má nárok ten, kdo s pojistitelem uzavřel pojistnou smlouvu, a to na základě jeho žádosti zrušení životního nebo důchodového pojištění při splnění stanovených podmínek. Výplatou odbytného pojištění zaniká.

Odcizení věci krádeží vloupáním

přivlastnění si pojištěné věci nebo její součásti způsobem ,při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky nebo se pojištěné věci zmocnil její demontáží použitím nástroje nebo nářadí jako jsou šroubovák, kleště apod

Odcizení věci loupeží

přivlastnění si pojištěné věci nebo její součásti tak, že pachatel použil násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí

Odkupné

Část pojistného , vypočtená k datu zániku pojištění

Opatrovnický soud

Soud, který probíhá s cílem získat rozsudek, že úvěrová smlouva na nezletilé dítě je platná. V případě nesrovnalostí může spořitelna souhlas opatrovnického soudu vyžadovat také u výplaty prostředků nezletilého či nesvéprávného.

Opatrovník

Neboli kolizní opatrovník - u úvěrů naší spořitelny je to osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků z úvěru nezletilého p.a. (způsob úročení) per annum neboli ročně. Sazba např. 10 % p.a. znamená sazba 10 % ročně, měsíčně tedy 1/12 (= 0,833 %), denně 1/360 (= 0,0278 %). Užíváme kalendářní rok = 360 dní, každý měsíc 30 dní, bez ohledu na skutečný počet kalendářních dní.

Opotřebení

přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím popřípadě užíváním

Oprávněná osoba

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Oprávněný uživatel

oprávněný uživatel vozidla je ten, kdo jako vlastník nebo se souhlasem vlastníka užívá pojištěné vozidlo

Opuštěná stavba

V době vzniku škodné události provozně nevyužívaná stavba, nezabezpečená proti neoprávněným osobám.

Parciální škoda

škoda, která nedosahuje výše totální škody

Plné dveře

dveře,které mají pevnou konstrukci( dřevo,plast,kov,apod) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní hladké s polodrážkou,plné jednokřídlé o tloušťce min.40 mm

Podíl na zisku

Tento nárok současná právní úprava výslovně neupravuje. Pojistitelé zejména u životních a důchodových pojištění poskytují podíl na zisku, popř. podíl na výnosech z umístění prostředků rezerv nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích.

Podíl na zisku

Tento nárok současná právní úprava výslovně neupravuje. Vodítkem je však ustanovení _ 13 odst. 1 zák. č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že všeobecné pojistné podmínky musí obsahovat principy, podle kterých se pojištění budou podílet na přebytcích pojistného, tedy i formu nároku na podíl na zisku. I když se tato úprava vztahuje na všechna pojištění, má největší význam v životním pojištění. Pojistitelé zejména u životních a důchodových pojištění poskytují podíl na zisku, popř. podíl na výnosech z umístění prostředků rezerv nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích.

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Pojistitel

Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události ( zjednodušeně pojišťovna )

Pojistka

Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

Pojistná doba

Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Pojistná smlouva

Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Pojistné

Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

Pojistné nebezpečí

možná příčina vzniku pojistné události

Pojistné období

Dohodnuté časové období , za které se platí pojistné

Pojistné riziko

míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události

Pojistník

Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.

Pojistný kmen

soubor uzavřených pojistných smluv

Pojistný rok

doba od výročního dne počátku pojištění do následujícího výročního dne počátku pojištění

Pojistný zájem

Oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.Pro pojištění majetku existuje možnost pojištění budoucího pojistného zájmu. Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné. Pojistitel si pro tyto případy může domluvit přiměřenou odměnu.

Pojištěný

Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak.

Pojišťovací agent

právnická nebo fyzická osoba ,která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou

Pojišťovací nebo zajišťovací makléř

právnická nebo fyzická osoba , která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy

pojišťovna tuzemská

právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo inisterstvem uděleno povolení k provozování činnosti

Pojišťovna z jiného členského státu

právnická osoba se síldlem na území členského státu EU nebo na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor , které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti

pojišťovna z třetího státu

právnická osoba se sídlem na území jiného státu ( než ČR, EU nebo Evropského hosp. prostoru ), jíž bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti

Porušení dobrých mravů

Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.

Poškození věci

změna stavu,kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna, kterou objektivně není možno odstranit opravou,přesto však je věc použitelná k původnímu účelu

Poškozený

Ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá.

Poškozený

ten, komu byla způsobena škoda a má dle zákona nárok na její náhradu

Povodeň

zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku

Přepojištění

pojistná částka převyšuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku

Přiměřené náklady na opravu věci

náklady na opravu věci nebo její části , které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé

Připojištění

Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

Příspěvek nepojištěných do garančního fondu

Příspěvek nepojištěných do garančního fondu se vztahuje na vlastníky nebo provozovatele nepojištěných registrovaných vozidel (tzn. registrovaných vozidel bez povinného ručení). Počínaje 1. lednem 2009 mají povinnost za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek.

Rada kanceláří

Rada kanceláří je zastřešující instituce systému zelené karty, jejímiž členy jsou národní kanceláře, které na systému zelené karty participují.

Redukce

redukce ( omezení ) rozsahu nebo trvání pojištění v důsledku neplacení pojistného

Registr vozidel

Registr vozidel je evidencí vozidel a vlastníků/provozovatelů těchto vozidel. Registr vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro registraci vozidla je příslušný ten úřad, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla bydliště nebo sídlo.

Repatriace

převoz zraněného nebo nemocného sanitkou či letadlem do České republiky nebo převoz tělesných ostatků pojištěného v případě jeho smrti

rizikový kapitál

částka splatná v případě smrti pojištěného , od které se odečte matematická rezerva

Rovné zacházení

Použije-li pojistitel jako hledisko při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění národnost, rasový nebo etnický původ nebo jiné hledisko odporující zásadě rovného zacházení podle jiného zákona, nepřihlíží se ke zvýšení pojistného ani ke snížení pojistného plnění na základě těchto hledisek. To platí i v případě, je-li jako hledisko při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění použito těhotenství nebo mateřství.Pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané v předchozím textu.

Rozhodná doba

doba trvání pojištění

Rozhodná událost

pojistná událost spojená s výplatou pojistného plnění

Rozhodné právo

právo , kterým se řídí pojistná smlouva

Samostatný likvidátor pojistných událostí

fyzická nebo právnická osoba , která provádí na základě smlouvy s pojišťovnou , jejím jménem a na její účet, šetření nutná ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění

Sbírka

soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu ,přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku

Sítě technického vybavení

Vnější kabelová a trubní vedení energií (např. elektrické, tepelné), produktů (např. vody, plynu, ropy), odpadů (např. odpadních vod), dat a telekomunikací příp. jiná, včetně podpůrných konstrukcí, zařízení a armatur

Skupinové pojištění

pojištění osob, které se vztahuje na skupinu pojištěných, blíže vymezených v pojistné smlouvě

Smluvní ujednání

Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

Solventnost

schopnost trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z provozované činnosti

Soupojištění

uzavření pojistné smlouvy mezi pojistníkem a více pojistiteli ( pojišťovnami ) zastoupenými vedoucím pojistitelem

Spoluúčast

finanční částka dohodnutá mezi pojistníkem a pojistitelem( pojišťovnou ) v pojistné smlouvě . Uvádí se v procentech z pojistného plnění nebo absolutní hodnotou, případně kombinací obou

Spor

Jakékoliv občanskoprávní, trestní, správní řízení nebo řízení za účasti regulačních orgánů nebo orgánu veřejné moci nebo oficiální vyšetřování, šetření, rozkrývání, rozhodčí řízení nebo jiné přiznání práva poškozeného na náhradu škody soudní cestou

Sportovní profesionální činnost

jakákoliv sportovní činnost ,kterou sportovci provádějí za úplatu, jakož i veškerá příprava k této činnosti

Správa pojištění

soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv

Starožitnosti

předměty včetně nábytku , které jsou starší 80 let

Stavba

budova nebo jiná stavba

Stavební součást

prvek, který tvoří vnitřní prostor bytu-vnitřní příčky,vnitřní schodiště, dveře,okna,dlažby,lepené podlahové krytiny atd.,

Stornovací poplatek

náhrada finančních prostředků, které byl pojištěný povinen uhradit zprostředkovateli cestovní služby

Subrogace

postoupení práv,vyplývajících z pojistné smlouvy

Škoda na věci

poškození nebo zničení věci

Škoda na zdraví

tělesné poškození osoby

Škodná událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Škodové pojištění

jeho účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události

Technická úroková míra

úroková míra, kterou pojistitel používá pro kalkulaci pojistného a která představuje takové zhodnocení , které pojistitel smluvně garantuje

Technické rezervy

Daňově uznané volné peněžní prostředky určené k použití v budoucím účetním období, resp. v budoucích pojistných obdobích. Smyslem používání technických rezerv je zabezpečit, aby hospodářské výsledky daného účetního období nebyly zkreslovány náklady nebo výnosy věcně patřícími do jiného účetního období. Technické rezervy nahrazují dřívější účelové pojistné fondy, zejména základní rezervní fond a fond rezerv životního pojištění.

Terorismus

jakékoliv násilné jednání třetích osob sledujících politické, náboženské,ideologické a sociálně motivované cíle, jakož i násilné jednání těchto sosob z důvodu osobní nsty, vyřizování osobních a obchodních sporů s cílem způsobit újmu na životě, zdraví a majetku

Totální škoda

škoda, při níž součet všech nákladů na opravu převyšují obvyklou cenu vozidla v ČRv době bezprostředně před škodnou událostí

Trezor

úschovný objekt,který splňuje požadavky příslušné normy,jehož odolnost proti vloupání je dána výrobcem a který nemá mimo dveří jiné otvory než otvory pro zámky,kabely nebo ukotvení -připevnění.

Trvalé následky úrazu

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

Tuzemské vozidlo

vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel a je ve vlastnctví fyzické či právnické osoby se sídlem na území ČR

Úmyslně způsobená škoda či újma

jestliže byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, ze svévole, lstí nebo škodolibosti, které lze přičíst pojištěnému, jeho zaměstnanci, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda či újma způsobena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník věděl o závadách věcí nebo služeb. Škoda či újma je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody či újmy spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník úmyslně nedodržela právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka

Ušlé nájemné

nájemné, kterého by bylo dosaženo během doby, po kterou trvalo přerušení provozu

Uzamčený prostor pojištění

stavebně ohraničený prostor,který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory.

Věcná škoda

poškození,zničení nebo ztráta věci sloužící pojištěnému

Venkovní úprava

Přípojky kabelových a trubních rozvodů připojené na veřejné sítě, zpevněné plochy, obrubníky, rigoly, opěrné zdi, venkovní schody, ploty, zemní sklepy, hnojiště, pískoviště, pařeniště, skleníky, venkovní bazény, samostatně stojící komíny, stožáry, lávky, pergoly, zimní zahrady a drobná zahradní architektura.

Vinkulace

vázání výplaty pojistného plnění na udělení souhlasu třetí osoby vyplývající z pojistné smlouvy

Vlastní vrub

finanční částka , uvedená v pojistné smlouvě , kterou se společnost podílí na vzniklé škodě a která se odečítá od pojistného plnění

Volný pád

Pohyb tělesa, při kterém počáteční rychlost tělesa je nulová a kromě gravitační síly na těleso nepůsobí žádná další síla

Vstupní věk pojištěného

rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného

Všeobecné pojistné podmínky

Úpravu vymezuje zákon č. 363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví.

Výluka

přesně definované příčiny vzniku škody, na které se sjednané pojištění nevztahuje

Výroční den

výroční den počátku pojištění je den, který se shoduje se dnem počátku pojištění - datem i měsícem

Výroční den počátku pojištění

den,který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění

Zajistné

část pojistného předaná zajistiteli za převzetí části rizika

Zajišťovna

právnická osoba, jejíž činností je přebírání pojistných rizik postopených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou

Zajišťovna

právnická osoba, jejíž činnost je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou

Záplava

zaplavení pzemku,na kterém se nachází pojištěná věc,proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než z důvodu povodně

Zasloužené pojistné

část předepsaného pojistného ,která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím

Zelená karta

Mezinárodní karta automobilového pojištění, která od 1. 1. 2009 zcela nahradí vnitrostátní doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Čili od 1. ledna 2009 bude zelená karta jediným univerzálním dokladem k prokázání zaplaceného povinného ručení v ČR.

Změna vlastnictví pojištěného majetku

Nebylo-li výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne pojištění dnem oznámení této změny pojistiteli.

Zničení věci

změna stavu věci,kterou objektivně není možno odstranit optavou a proto ji již nelze dále pužívat k původnímu účelu

Zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směřující k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu.

Zprostředkovatel cestovní služby

jakákoliv cestovní kancelář nebo cestovní agentura či jiný prodejce cestovních služeb

Zproštění od placení pojistného

Stanoví-li tak všeobecné pojistné podmínky ve smyslu § 796 odst. 4 obč. zák., je pojistník zproštěn povinnosti platit pojistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události nebo existence pojištění. Zákon zakládá obecnou možnost, aby tento nárok byl upraven pro jakýkoliv druh pojištění. Nejčastěji se však vyskytuje v pojištění osob, a to v životním pojištění a výjimečně i v úrazovém pojištění, je-li připojištěním k životnímu pojištění. Rozhodující je obsah všeobecných pojistných podmínek. Obvykle je tento nárok podmíněn přiznáním plné invalidity - nestačí pouze přiznání částečné invalidity. U některých pojišťoven je podmínkou pro přiznání tohoto nároku pouze invalidita, která vznikla následkem úrazu. Řada pojišťoven však přiznává nárok na zproštění od placení pojistného, až je příčinou plné invalidity úraz nebo nemoc. V případě invalidity v důsledku nemoci se však vyžaduje, aby k jejímu přiznání došlo až po určité čekací době, obvykle po dvou letech od počátku pojištění.