Úrazové pojištění

 • pojistný produkt, který kryje rizika úrazu.
 • nechrání před upadnutím na ledu nebo při úrazu z automobilové nehody, ale pomáhá zmírnit finanční důsledky
 • úrazy jsou velice časté hlavně u starších občanů, mladistvých a dětí.
 • úraz může zkomplikovat život kvůli poklesu příjmu v době léčby úrazu

Pojištění úrazu obecně

lze sjednat na územní platnost kdekoli ve světě

 • má platnost 24 hodin denně
 • časový horizont lze také zvolit pouze v rámci pracovní doby nebo jen ve volném čase apod.

Typy úrazového pojištění

Úrazové pojištění si můžete sjednat pro následující rizika, smrt úrazem plní většinou funkci hlavního pojištění, ostatní jsou vedená jako připojištění, ale lze jej sjednat také samostatně:

 • Smrt úrazem
 • Trvalé následky úrazu
 • Denní odškodné při úrazu
 • Tělesné poškození při úrazu
 • Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu

Pojištěný si může při sjednávání pojištění zvolit násobek pojistné částky. Některé pojišťovny umožňují výběr násobků pojistné částky na dvojnásobek až desetinásobek, jiné umožňují volbu mezi lineárním a progresivním plnění.

Trvalé následky s progresivním plněním - stanovené plnění pojišťovny se progresivně zvyšuje v závislosti na rozsahu trvalých následků. Progresivní plnění znásobuje pojistnou částku. Znásobení používají pojišťovny odlišně a nepřipisují progresi menším úrazům. Takže v případě vyšších trvalých následků je plnění pojišťovny daleko vyšší než při plnění více menších úrazů.

Úrazové pojištění není soukromé zdravotní pojištění.

Jediný produkt, který propojuje úrazové pojištění a pojištění soukromé zdravotní je pojištění denního odškodného a někdy také pojištění pobytu v nemocnici. Denní odškodné a pojištění pobytu v nemocnici se může uzavřít totiž jak pro případ úraz, tak pro všechny případy pracovní neschopnosti.

Denní odškodné

Rozhodující je počet dnů nutných k léčbě. Většinou jde o počet dnů pracovní neschopnosti. Pojišťovny si stanovují maximální délku léčby, tedy pokud se zraněný léčí déle než je maximální limit, pojišťovna mu vyplatí dávky jen za maximální limit.

Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu

 • denní odškodné lze sjednat také pro pobyt v nemocnici při léčbě úrazu. Za každý den pobytu v nemocnici v důsledku úrazu vyplatí pojišťovna pojistné plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dní strávených v nemocnici počínaje n-tým dnem pobytu v nemocnici, tento den si stanovují pojišťovny odlišně, jde o tzv. čekací (karenční) dobu.
 • pojištění pobytu v nemocnici lze uzavřít jak pro případ úrazu tak pro případ nemoci.

Trvalé následky úrazu

Dojde-li k úrazu pojištěného, který zanechá trvalé následky úrazu, vyplatí pojišťovny plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu, který pro jednotlivá tělesná poškození podle oceňovacích tabulek odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu po jejich ustálení.

Smrt následkem úrazu

V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna osobám blízkým (oprávněné osoba) sjednanou pojistnou částku.

O plnění pro trvalé následky musí pojištěný zažádat, a to většinou ve lhůtě po uplynutí 2 (nebo tří) let ode dne způsobení úrazu. Na základě posouzení zdravotního stavu lékařem jsou pojištěnému uznány určitá procenta trvalých následků. Dle těchto procent vyplatí pojišťovna částku. Největší vliv na konečnou sumu má posouzení lékaře. Pojišťovny mají své smluvní lékaře, kteří úraz hodnotí individuálně případ od případu.

Pro plnění pojišťovnou, tedy bolestné či odškodnění za úraz v době úrazu či bezprostředně po úrazu, si musíte sjednat úrazové pojištění typu tělesné poškození nebo pojištění denního odškodného. Pojišťovny poskytují většinou jen jeden z těchto typů:

Tělesné poškození

Důležité je procento poškození, které uzná lékař. Dojde-li k úrazu pojištěného, vyplácí pojišťovny plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození stanoveného podle oceňovacích tabulek pro příslušné tělesné poškození platné v době vzniku úrazu.

Který produkt je vhodnější je těžké posoudit. Zdá se, že při denním odškodném musí zraněný setrvat v pracovní neschopnosti, čím déle zůstane, tím lépe. Někomu delší pracovní neschopnost nevyhovuje, proto by měl zvolit spíše pojištění tělesného poškození.

Pokud se pojištění denního odškodného při léčbě úrazu nevyplatí, je možná vhodnější pojištění denního odškodného při pracovní neschopnosti, které se vztahuje jak na nemoc tak i na úraz

 

Úrazové pojištění manažerů

Pojištění, které poskytuje nadstandardní odškodnění zaměstnavateli i zaměstnanci (příp. jeho rodině) v případě vážného onemocnění nebo úmrtí klíčového zaměstnance. Pojištění kryje

 • denní odškodné za hospitalizaci
 • odškodné za chirurgický zákrok
 • v případě úmrtí manažera vyplácíme rodině několikanásobek jeho ročního příjmu
 • zvýšené náklady zaměstnavatele v případě delší hospitalizace manažera
 • náklady na „executive search” v případě úrazové smrti nebo vážného postižení manažera

Jedna z možných variant pojištění :

Pojistné krytí                    Pojistná částka             Příjemce pojistného plnění

Smrt následkem úrazu                5 mil.Kč          obmyšlené osoby – rodina, apod.

Trvalé poškození úrazem             5 mil. Kč          pojištěný

Smrt následkem úrazu                 500 tis.Kč        zaměstnavatel

Závažné trvalé poškození úrazem  500 tis.Kč        zaměstnavatel 

Denní odškodné při hospitalizaci

(úrazem), od 1. dne                      2 tis.Kč            pojištěný 

Chirurgický zákrok z důvodu úrazu  200 tis. Kč         pojištěný 

Denní odškodné při hospitalizaci

(úrazem), od 14. dne                     2 tis. Kč        zaměstnavatel

 

Skupinové rizikové pojištění

- nestandardní pojistný produkt pro firemní klientelu, postavený na principech životního pojištění  

 Pojistníkem ( tedy tím kdo uzavírá smlouvu a rozhoduje o pojištění ) je firma, se kterou se uzavírá 1 smlouva pro všechny pojištěné.

Pojištění kryje pouze rizika, není spořící složka

Pojistné za celou skupinu dohromady je ve srovnání s celkovým pojistným počítaným součtem případných jednotlivých individuálních pojištění nižší

U dostatečně velké skupiny je možnost zjednodušeného zkoumání zdravotního stavu.. 

Na zaplacené pojistné se nevztahují daňové úlevy

Možná připojištění:

- smrt úrazem

- trvalé následky úrazu

-trvalá plná invalidita následkem úrazu (případně závažná onemocnění).

Vstoupit do pojištění je možné ke dni počátku pojištění nebo k jakémukoliv pozdějšímu datu, na kterém se zaměstnavatel s pojišťovnou dohodnou.Zaměstnavatel platí pojistné za své zaměstnance. 

Pojistná ochrana bude trvat po dobu trvání zaměstnání tedy  do okamžiku odchodu do důchodu nebo kdy u zaměstnavatele z jakéhokoliv důvodu bude ukončen pracovní poměr

-  zaměstnavatel se může také případně rozhodnout vypovědět celou pojistnou smlouvu, pojištění pak skončí již touto výpovědí

- pojistné krytí trvá 24 hodin denně i po dobu dočasné nepřítomnosti v práci z důvodu dovolené, nemoci či zranění, pokud v takové době nadále trvá zaměstnání u stejného zaměstnavatele