Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Povinné ručení)

 Je pojištění stanovené Zákonem 168/1999 sb. ve znění pozdějších předpisů, které kryje riziko škod způsobené při provozu vozidla. Nevztahuje se na škodu vzniklou na vlastním vozidle vlastním zaviněním (pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění). Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení) kryje i škody způsobené v zahraničí.

Zákonem jsou upraveny podmínky pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinného ručení) a stanoveny minimální limity pro plnění pojišťoven:

 • způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením : nejméně 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku (§6 odst.2 písm. a Zákona 168/1999Sb.)
 • nejméně 35 000 000 Kč bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených (§6 odst.2 písm.b+c Zákona 168/1999Sb.)

Povinnost majitele motorového vozidla (dle zákona) je uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení). V případě jejího nesplnění mu hrozí sankce. Ten, kdo neuzavře pojistnou smlouvu a způsobí svým vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude navíc muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků.

Sankce (§16 Zákona 168/1999 Sb.) u pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (povinného ručení):

 • kdo provozuje nebo ponechá na pozemní komunikaci vozidlo bez pojištění odpovědnosti - sankce: pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč
 • vlastník vozidla (v rozporu s § 15 odst. 5) neodevzdá tabulku s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla - sankce: pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč
 • řidič vozidla  nepředloží zelenou kartu, nebo doklad o hraničním pojištění - sankce: od 1 500 Kč do 3 000 Kč


Kdy pojišťovna plní?

Existují dva základní předpoklady vzniku nároku na plnění pojišťovny:

 • Škodní událost musí nastat v době trvání pojištění.
 • Škodní událost musí nastat na území definovaných států.

Kdy pojišťovna neplní?

Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především škodu:

 • kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti,
 • na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe),
 • vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla,
 • vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,
 • jinou než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba.
 • byla-li škoda způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku škody řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této osobě škoda způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávněně vykonává právo pro sebe, a jestliže v době vzniku škody řídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze škodu (§6 odst. 2 písm. a) včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku (§ 6 odst. 4).
 • v případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se škoda způsobená této osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde o různé provozovatele vozidel zúčastněných na vzniku škodné události a jestliže není současně tato osoba provozovatelem vozidla, na němž byla tato škoda způsobena.

Bonus za bezeškodní průběh:

 • je sleva na pojistném, kterou poskytují pojišťovny řidičům, kteří jezdí bez nehody.
 • se poskytuje při další platbě pojistného na další rok. Cena za pojištění je tedy další rok o slevu nižší.
 • je poskytován i při změně pojišťovny. Stačí když předešlá pojišťovna vystaví potvrzení o "bezeškodním průběhu pojištění“
 • se může sčítat. Takže čím více měsíců bez nehody, tím větší sleva pro řidiče.

 Změna pojišťovny

Aby bylo možné změnit pojišťovnu, je nutné nejprve ukončit povinné ručení u svého nynějšího poskytovatele. Nejčastěji se ukončení smlouvy provádí: ·         

 Výpovědí ke konci pojistného období – písemná výpověď musí být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období (1 rok). Vypovědět smlouvu tudíž můžete pouze na konci pojistného období.

 Pokud chcete přerušit smlouvu dříve, máte možnost:·  

 • Podat výpověď do 2 měsíců od uzavření pojištění – po uplynutí 8 denní výpovědní lhůty, pojištění zaniká.
 • Vypovědět smlouvu při nesouhlasu s úpravou výše pojistného – do 1 měsíce od chvíle, kdy  bylo doručeno oznámení o změně pojistného
 • Oboustranná dohoda – mezi poskytovatelem a pojistníkem
 • Přerušení pojištění při dočasném vyřazení vozidla z registru
 • Zrušení smlouvy pokud vůz přestal fyzicky existovat
 • Zrušení smlouvy při odcizení vozidla