Pojištění majetku občanů

Je určeno k ochraně věcí (movitých i nemovitých) před následky škod vzniklých působením živelních pohrom a dalších rizik.

 Dělí se na:

    • pojištění nemovitosti se vztahuje pouze na pojištěnou stavbu, nikoli na věci, které tato stavba uvnitř obsahuje)
    • pojištění domácnosti se vztahuje pouze na (většinou movité) věci náležející k domácnosti, jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika aj.

Pojištění nemovitosti

Pojištění se sjednává zejména pro čtyři typy nemovitostí:

    • rodinné domy včetně drobných staveb (kůlny, bazény, ploty, samostatné garáže, studny apod.)
    • bytové domy
    • rekreační objekty (chaty a chalupy)
    • uvedené objekty ve výstavbě včetně movitých věcí (stavební materiál sloužící k rekonstrukci a výstavbě)
  

Předmět pojištění:

    • pojištění se vztahuje na obytné budovy trvale a rekreačně obývané, byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví, garáže včetně všech jejich stavebních součástí, dále může být pojištěn stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí určené ke  stavbě, údržbě nebo rekonstrukci pojištěné budovy
    • je možno připojistit i vedlejší stavby, oplocení, bazén apod.
    • pojištění je možno sjednat i pro budovy ve výstavbě, a to za zvýhodněnou sazbu
    • připojištění proti krádeži vloupáním a loupeží stavebních součástí (tj.prvky, které tvoří vnitřní prostor bytu – okna, dveře, malby, aj.), stavebních mechanismů a stavebního materiálu

Proti čemu se lze pojistit?


Pojištění staveb se vztahuje zejména na tzv. živelní rizika (rizika způsobená živelními událostmi). Pojistná rizika si můžete zvolit dle svých požadavků. Výčet rizik , na které se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Nejčastěji obsahuje pojištění staveb tato rizika:

    • požár, výbuch, úder blesku, pád letadla ( tzv. sdružený živel )
    • vichřice, krupobití
    • záplava vodou z vodovodního zařízení
    • vystoupnutí vody z odpadního potrubí
    • krádež vloupáním
    • loupež
    • náhlým sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin
    • pád stromů nebo stožárů a jiných předmětů
    • tíha sněhu nebo námrazy
    • náraz vozidla nebo jeho nákladu
    • zemětřesení
    • mráz na topném systému a vodovodním zařízení
    • rázová vlna způsobená nadzvukovými letadly
    • kouř

Pojištění se však může vztahovat také na jiná (neživelní) rizika , jako např.:

    • vandalismus
    • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem

Připojištění představuje doplňkové připojištění, jímž lze rozšířit platnost hlavního pojištění stavby na další věci nebo lze platnost pojištění rozšířit na další rizika. Ačkoli je připojištění zvláštním pojištěním odděleným od hlavního pojištění, nelze je sjednat samostatně a je ho tudíž možno sjednat pouze zároveň s hlavním pojištěním.

Cena, tj. výše pojistného , které se platí obvykle jednou ročně, závisí především na následujících faktorech:

    • výši pojistné částky, tj. částky, na kterou je stavba pojištěna
    • na způsobu sjednaní pojištění - na novou nebo časovou cenu
    • na typu pojištěné stavby - jedná-li se o rodinný dům, bytový dům, byt v bytovém domě, vedlejší objekt, garáž, aj.
    • na umístění stavby, které se obvykle rozlišuje podle velikosti obce, v níž se stavba nachází
    • na rozsahu sjednaného pojistného krytí - tj. na šíři rizik, na něž se pojištění vztahuje
    • na poskytnutých slevách

Pojištění domácnosti

Uzavírá se k ochraně movitých věcí, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách, užívaných výlučně klientem (sklepní koje, garáže).

Předmět pojištění:


    • peníze a ceniny, cenné papíry
    • klenoty, šperky, drahé kovy a kameny
    • audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické přístroje
    • jízdní kola
    • kuchyňské a jiné domácí přístroje
    • osobní věci členů domácnosti

Součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady stěn a stropů apod.). Pokud nejsou některé předměty v základním pojištění, lze je obvykle připojistit (např. věci mimořádné hodnoty).


Základní pojištění se zpravidla vztahuje na škody způsobené:

    • požárem
    • výbuchem
    • úderem blesku
    • vodou z vodovodního řadu
    • krádeží vloupáním
    • vandalismem po vloupán
    • loupeží
    • vichřicí, krupobitím

Připojistit lze riziko škody způsobené zatékáním srážkové vody či škody způsobené povodní.


Výše pojistného závisí především na výši pojistné částky nebo limitu pojistného plnění (při sjednání pojištění si klient může zvolit, zda pojistné plnění bude hrazeno v nových cenách nebo v cenách časových). Na výši sjednané spoluúčasti (určuje si také klient sám) a také místě a poloze bytu.