Pojištění přerušení provozu 

Pojištění se vztahuje na ušlý provozní zisk a stálé náklady podniku (tj. mzdy, náklady na energii, apod.), které musí podnik vynakládat i v případě zastavení nebo přerušení své činnosti v důsledku věcné škody. Věcnou škodou se rozumí ztráta, zničení nebo poškození majetku pojištěného provozu, kterou způsobí některé z pojištěných rizik. Pojištění se vztahuje i na náklady, které jsou vynaložené k odvrácení bezprostředně hrozící škody a zmírnění následků škody (např. náklady na přechodně pronajaté výrobní prostory, na příplatky za práci přesčas).

Pojišťovna ručí za vzniklou škodu z přerušení provozu od vzniku majetkové škody až do okamžiku, kdy podnik plně obnoví svou činnost, nejpozději však uplynutím doby sjednané v pojistné smlouvě.

Přerušení provozu

 lze obvykle pojistit proti následujícím rizikům:

 • požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla
 • vichřice nebo krupobití
 • povodeň nebo záplava
 • zemětřesení
 • výbuch sopky
 • sesuv půdy
 • lavina a tíha sněhu
 • voda z vodovodního zařízení
 • voda ze sprinklerových hasicích zařízení
 • krádež vloupáním a loupež
 • náraz motorového vozidla
 • kouř
 • rázová vlnou způsobená nadzvukovým letadlem

Pojištění lze rozšiřovat podle individuálních potřeb jako např. pojištění proti pádu stromů, stožárů a jiných předmětů apod..

Pojištění kompenzuje finanční ztráty, které vznikají OSVČ, podnikatelům, živnostníkům svobodným povoláním, které vzniknou přerušením jejich provozu z důvodu
• Škod na zdraví – nemoc , úraz
• Majetkových škod na věcech nebo prostorách sloužících k provozu

Výluky z pojištění :

Přerušení provozu z důvodu : rozšiřování provozu, úrazy při „létání“ , horolezectví, potápění, nemoci z povolání, HIV, pohlavní choroby, TBC, hepatitis, alkohol, návykové látky, úmyslný trestný čin

Co lze uhradit :Fixní náklady (náklady, které vznikají – existují, i když nastalo přerušení provozu ) + zisko   nájmy , související náklady, náklady na zaměstnanceo   pojištění, úvěr, leasing, jiné

Stanovení pojistného závisí na  :Rozsah pojištění, Riziková skupina, Pojištění nemoci ,věk, karence, Připojištění, Způsob platby  

Příklad č.1 Pojištěnou osobou je kosmetička (riziková skupina = 2) ve věku 32 let, požadovaná pojistná částka  je 300.000 Kč,Roční platba pojistného, pojištění bez nemoci, rozšířiení krytí o krádež vloupáním a loupežné přepadení.Základní pojistné: 300.000 : 1.000 x 12,90 = 3.870 Kč / ročněPojistné za rozšířené krytí: 300.000 : 1.000 x 0,40 = 120 Kč / ročně

Splátka pojistného: 3.990 Kč / ročně