Pojištění manažerů

Manažerské životní pojištění

Určeno klíčovým pracovníkům a ostatním zaměstnancům ve významných pozicích ke zvýšení motivace a jako nástroj řízení zaměstnanců. Smlouvu uzavírá firma ve prospěch svého zaměstnance. Po uplynutí pojistné doby je plnění vyplaceno pojištěnému. Daňově neodečitatelný produkt.

Výhody pro zaměstnance· 

zabezpečení - pojištění pro případ smrti, nemoci, úrazu a trvalé invalidity (konkrétní rizika dle vlastní volby)·garanci zhodnocení prostředků – cílová odměna

Zaměstnavatel· 

může kromě pravidelné měsíční splátky přispívat i mimořádnými příspěvky

· nemá problémy s případy předčasného vypovězení manažerské smlouvy nebo ukončení pracovního poměru v návaznosti na uzavřené pojištění

· jako pojistník rozhoduje o uzavřeném pojištění·  má možnost převést pojištění se všemi právy a povinnostmi na pracovníka

· má možnost pojištění předčasně ukončit (odbytné náleží zaměstnavateli)

Variabilita

 • možnost sjednání na dobu 2, 3, 4, nebo 5 let*
 • základní pojištění - dožití nebo smrt
 • volitelná připojištění (lze kombinovat)*
  • závažná onemocnění
  • zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity
  • úrazové pojištění
  • pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici
 • různé možnosti ukončení pojištění
  • standardní ukončení – plnění náleží pojištěnému pracovníkovi
  • předčasné ukončení – odbytné náleží tomu, kdo je v okamžiku ukončení pojistníkem
  • úmrtí pojištěného – nárok na plnění má osoba určená ve smlouvě nebo dědicové

* může se lišit, částečně záleží na pojišťovně, se kterou je pojištění uzavíráno

Pojistné a daně

Zaplacené pojistné lze rozdělit na část pojistného příslušející riziku smrti a na část příslušející dožití.

a) Pojistné za riziko smrti zaplacené zaměstnavatelem jako pojistníkem za zaměstnance jako pojištěného se daní zaměstnavatelem ve mzdě zaměstnance v tom měsíci (se mzdou za ten kalendářní měsíc), ve kterém je zaměstnavatelem za zaměstnance zaplaceno. Není rozhodující, v jaké lhůtě bylo placeno, ani to, zda bylo placeno běžně či jednorázově.

Důvod: Zaměstnanec má (oprávněné osoby mají) prospěch z pojištění pro případ smrti od počátku pojištění (pokud dojde k úmrtí pojištěného, dostanou oprávněné osoby, stanovené ve smlouvě POJIŠTĚNÝM, pojistné plnění z pojištění pro případ smrti).

b) Celkové pojistné na dožití zaplacené zaměstnavatelem jako pojistníkem za zaměstnance jako pojištěného se daní u zaměstnance v okamžiku (se mzdou za ten kalendářní měsíc), ve kterém k této události došlo (při dožití konce pojištění). Zaměstnanec získal prospěch z pojištění pro případ dožití; vznikne mu nárok na pojistné plnění. Není rozhodující, v jaké lhůtě bylo placeno, ani to, zda bylo placeno běžně či jednorázově.c) Z odstavců a), b) vyplývá, že zaměstnanec nedaní ve mzdě celé pojistné, ale pouze část kryjící riziko smrti. Část na dožití se dodaní až teprve v okamžiku, kdy zaměstnanec peníze dostane (při dožití se konce pojištění). 

Existuje také specifické pojištění odpovědnosti pro manažery a statutární orgány - tzv. D&O pojištění (Directors and Officers Lability). Uzavírá se individuálně a je určeno klíčovým pracovníkům společností. Vztahuje se nejen na členy orgánů firmy, ale i ostatní vedoucí pracovníky. Smlouvu uzavírá společnost. V současnosti se zvyšují nároky na rozhodování statutárních orgánů a pojištění kryje možné škody vyplývající, např. ze ztráty při investicích s nepříznivým finančním výsledkem pro společnost, z pokut a penále. Pojištění je uzavíráno na výkon funkce (ne na jméno). Takto lze pojistit i manželky, manžele, případně registrované partnery či dědice uvedených osob.