Odpovědnost podnikatelů

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Předmětem pojištění je ušlý zisk z nezávislé činnosti (z důvodu škody na zdraví nebo věcné škody), kterého by pojištěný dosáhl, kdyby provoz nebyl přerušen. Pojištěny jsou rovněž stálé náklady, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat v souvislosti s nezávislou činností v době přerušení provozu. 

Pojištění odpovědnosti za škodu na cizích věcech

které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný oprávněně užívá, dojde-li k jejich poškození, zničení nebo odcizení.

Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech

které pojištěný převzal za účelem opravy, prodeje, úschovy apod., dojde-li k jejich poškození, zničení nebo odcizení.

Pojištění regresních nároků zdravotních pojišťoven

vzniklých následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání. Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného nebo třetí osoby.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací.

Pojištění odpovědnosti makléřské firmy/pojišťovacího agenta

Jedná se o zákonem stanovené pojištění odpovědnosti makléřské firmy/ pojišťovacího agenta za škody, které způsobil v souvislosti s výkonem činnosti pojišťovacího makléře/agenta.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škody následujících profesí: autorizovaných architektů , inženýrů a techniků činných ve výstavbě, znalců a tlumočníků, advokátů, veterinárních lékařů, notářů, daňových poradců a auditorů, účetních, správců konkurzní podstaty atd.

Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení (státní i nestátní)

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škody provozovatele zdravotnického zařízení, které slouží k poskytování zdravotní péče, tj. poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, lázeňské, léčebné a lékárenské péče.

Pojištění vnitrostátní přepravy

Pojištění vnitrostátní přepravy se týká rizik poškození, zničení, odcizení nebo ztráty přepravovaných věcí. Pojištění se dále vztahuje na všechny škody vzniklé v přímé souvislosti s dopravní nehodou, která postihla pojištěné vozidlo. Přeprava musí být prováděna vlastním jménem pojištěného a na jeho účet.

Pojištění zahraniční přepravy

Poskytuje pojistnou ochranu zboží proti všem rizikům (případně v omezeném rozsahu), která mohou vzniknout při provádění zahraniční přepravy. Jako speciální připojištění lze sjednat i pojištění pro nebezpečí války a občanských nepokojů.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění se vztahuje na škodu, kterou je nákladní silniční dopravce povinen uhradit oprávněné osobě, s níž uzavřel písemnou přepravní smlouvu z titulu své odpovědnosti, plynoucí mu z této smlouvy. Pojištění se sjednává pro vnitrostátní rizika nebo pro mezinárodní rizika. Rozsah odpovědnosti je vymezen právními předpisy a zejména příslušnými ustanoveními Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR.

Dále lze například sjednat:

- pojištění leteckého dopravce
- pojištění železničního dopravce
- pojištění zasilatele
- pojištění dopravce a zasilatele
- pojištění cizího dopravce a speciální pojištění k dopravě.