Pojištění majetku podnikatelů

Předmětem tohoto pojištění jsou movité i nemovité věci věci ve vlastnictví pojištěného, i věci cizí, jako nemovitosti, technické, obchodní a provozní vybavení, zásoby, nosiče dat a data v nich obsažená, prostředky pro reprodukci (modely, formy apod.), cenné papíry a listiny, peníze a další cenné věci, včetně věcí zaměstnanců. Pojišťovna také hradí náklady na vyklizení a stržení, na hašení, na demontáž a zpětnou montáž, na přemístění a ochranu věcí.

Pojištění malých a středních podnikatelů se řeší většinou pomocí tzv. typizovaných produktů, které pojišťovny pro tyto účely vyvinuly a neustále je zdokonalují. Jedná se o variabilní produkty, lteré umožňují vyhovět všem běžným individuálním potřebám malých a středních podnikatelů v oblasti pojištění. Obsahují prakticky veškeré druhy pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací.

Pojištění se sjednává pro případ poškození v důsledku:

 • živelní událostí, způsobenou požárem, vichřicí, bleskem, výbuchem, pádem letadla, tíhou sněhu, povodní, krupobitím, záplavou, pádem stromů
 • vodovodními škodami
 • krádeží vloupáním a vandalismem
 • nárazem dopravního prostředku


Několik příkladů pojištěných rizik:

Pojištění věcí při přepravě

Vztahuje se na zásoby, movité věci, cennosti a peníze, poškozené, zničené nebo odcizené v souvislosti:

 • se živelní událostí
 • při havárii dopravního prostředku

Pojištění skel výloh, zrcadel, neonů a markýz
Kryje škody způsobené jakoukoliv událostí, s výjimkou poškození při montáži, demontáži a opotřebení provozem.

Pojištění pro případ nepříznivých povětrnostních vlivů
se sjednává při pořádání sportovních nebo kulturních akcí pod širým nebem na škody vzniklé v důsledku povětrnostních podmínek.

Dále je možné pojistit:

 • stroje a strojní zařízení
 • stavební a zemědělské stroje
 • elektronická zařízení
 • budovaná díla
 • výstavní expozici 
 • pohledávky