Co dělat při dopravní nehodě ?

VolAT policii

pokud dojde při dopravní nehodě:

 • ke zranění - i drobnému
 • k usmrcení osoby
 • na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě přesahující 100.000 Kč
 • k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby, například k poškození zaparkovaného auta nebo přilehlé nemovitosti, která neměla na nehodě účast
 • k poškození pozemní komunikace
 • ke zničení nebo poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, například dopravní značky 
 • k poškození obecně prospěšného zařízení, například přejezdového zabezpečovacího zařízení
 • k poškození životního prostředí, například při úniku provozních kapalin z vozidla
 • k zablokování dopravy, jejíž plynulost nebudete schopni obnovit
 • k situaci, která nevyžaduje přítomnost policie, ale některý z účastníků nehody odmítá poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, čímž se dopouští přestupku

SepsAT záznam O nehodě

Pokud není třeba k nehodě volat policii, povinností účastníků nehody je sepsání společného záznamu o dopravní nehodě.

Zápis o nehodě musí obsahovat:

 • čas nehody
 • místo vzniku nehody 
 • příčinu nehody
 • průběh nehody 
 • následky nehody 
 • identifikaci účastníků nehody
 • identifikaci zúčastněných vozidel
 • podpis účastníků nehody Sepsaný záznam je nutné neprodleně odevzdat pojistiteli viníka dopravní nehody.

Záznam o nehodě nevyžaduje pevně stanovenou formu. Ideálním řešením však využití  formuláře Evropský záznam o dopravní nehodě.

 

Jako účastník dopravní nehody nezapomeNOUT

Zastavit vozidlo a zabezpečit místo nehody zapnutím varovných světel nebo umístěním výstražného trojúhelníku

 • Zjistit, zda při nehodě nedošlo ke zranění zúčastněných osob. V případě potřeby poskytnout první pomoc, zavolat Záchrannou službu
 • Vyhodnotit vzniklou škodu a okolnosti nehody
 • V případě potřeby zavolat Policii
 • Pokud je nutné obnovit na komunikaci provoz, vozidlo může bát odstraněno za podmínek, že:
 •                je nehoda již ohlášena policii a její účastníci řádně vyznačili konečné postavení vozidel 
 •                se účastníci shodli na odstranění vozidela při sepisování společného záznamu to nebude na škodu 
 • V případě, že nebude nutné volat policii, sepsat společně s ostatními účastníky nehody společný záznam (protokol) o dopravní nehodě, nejlépe s využitím tiskopisu Evropský záznam o dopravní nehodě nebo na jakýkoliv papír. Důležité je připojit podpis všech účastníků nehody
 • Kontaktovat ideálně z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka nehody
 • Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktovat v rámci svého pojištění již hrazenou asistenční službu pojišťovny,která zajistí odtah havarovaného vozidla
 • Pokusit se na místě nehody zajistit svědky, případně fotodokumentaci
 • Před opuštěním místa nehody si vyměnit s dalšími účastníky nehody kontakt a další potřebné údaje, zejména:
 •                   jméno a příjmení účastníků
 •                   údaje o vozidle – registrační značku, VIN, typ vozidla
 •                   údaje o vlastníkovi vozidla – jméno, bydliště
 •                   údaje o pojištění zúčastněných vozidel – číslo zelené karty, číslo PS, název pojistitele, platnost ZK

 

Nehoda v zahraničí . A co teď ?

Raději vždy volat policii

 • Podepisovat policejní protokol pouze tehdy, pokud mu rozumíte a tedy s ním souhlasíte
 • Pokud máte vůči policejnímu protokolu námitky, napište je klidně v češtině
 • Uchovejte si kopii protokolu pro potřeby hlášení pojistné události
 • Pokud nejste viníkem nehody, zapište si:
 •                      jména a adresy řidičů a svědků havárie
 •                      registrační značku vozidla
 •                      rodné číslo řidiče, který nehodu způsobil
 •                      číslo dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  
 •                      jméno pojistitele, u kterého je viník nehody pojiště   

Pokud se na vašich cestách vyskytnou jakékoliv problémy, kontaktujte asistenční službu . Po návratu z ciziny neprodleně oznamte škodu své pojišťovně.