Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. Tato novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí  obsahuje kromě jiného i následující poměrně zásadní změny.

Nejvíce medializovanou změnou je, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude výlučně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, tedy kupující. V této souvislosti dojde rovněž ke zrušení ručení druhé smluvní strany za zaplacení této daně. Po účinnosti novely bude za daň tedy odpovídat (a daňové přiznání bude podávat) pouze nabyvatel. Převodce nemovité věci ručitelem nebude.

A jak to bude s rozpracovanými případy ? Rozhodovat bude datum vkladu. U návrhu na vklad kupní smlouvy podaného po 1. listopadu již bude dle nových pravidel poplatníkem kupující. Do 31. října budou platit stávající podmínky, kdy daň hradí prodávající a ručitelem je kupující.

Novela ale přináší i další změny, z nichž na některé je potřeba také upozornit. Již dosud bylo předmětem daně z nabytí nemovitých věcí mj. úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci (nebo spoluvlastnického podílu na ní), která je právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky. Novela  nově doplňuje, že za nabytí vlastnického práva k právu stavby se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno. Daň z nabytí nemovitých věcí se tudíž bude platit nejen při zřízení, ale i při prodloužení práva stavby.

Dále se třeba mění podmínky pro osvobození o daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvních převodů nových staveb. Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí, ke kterému dojde nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat.

Osvobození se vztahuje na nabytí vlastnického práva k

-  pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu,

- nové stavbě rodinného domu,  jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, a to v nové stavbě bytového domu, nebo nově vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou v bytovém domě (pokud nejde pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek), a

- jednotce v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.

Zatímco dosud se toto osvobození vztahuje i na rozestavěné stavby, podle novely zákonného opatření se osvobození uplatní pouze na již dokončené nebo užívané nové stavby, neboť osvobození se nově bude týkat jenom prvního úplatného nabytí nových nemovitých věcí, ke kterým dojde v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Podle novely zákonného opatření tudíž nabytí rozestavěné stavby již od daně osvobozeno nebude.

A to zdaleko nejsou všechny změny, které s datem 1.11.2016 nastávají. Pozorně si tedy pročtěte platné znění zákona č. 254/2016.