Postřehy ze ZÁKONa 257 ze dne 14. července 2016 o spotřebitelském úvěru
První dva roky to bude při problémech se splácením složitější

 

V novele zákona je ustanovením § 117 definováno více možností, kdy je možno  hypotéku splatit předčasně. Z praxe vyplývá, že není každému úplně jasná situace , kdy dochází k předčasnému splacení celé hypotéky. Bohužel část finančních poradců mylně informuje klienty, že takovou možnost s minimální sankcí od banky mají všichni klienti bez rozdílu a doprovodných podmínek. V paragrafu 117 zákona je k tomuto uvedeno :

Výše náhrady účelně vynaložených nákladů, které věřiteli vzniknou v souvislosti s předčasným splacením nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

  „ Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel oprávněn požadovat v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy

spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených nákladů, které věřiteli vzniknou v souvislosti s předčasným splacením , která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50.000 Kč.“