Pojišťovny se nejen v poslední době vedle různých slev snaží zaujmout řidiče také nabídkami nejrůznějších připojištění resp. doplňkových pojištění. Co také můžeme v nabídkách pojišťoven najít ?

Pojištění sportovní výbavy

Vztahuje se na výbavu přepravovanou pojištěným vozidlem. Pojištění lze sjednat pro osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5t nebo obytný automobil do 8t. Pojistit je možné odcizení sportovního vybavení z uzamčeného auta a uzamčených nosičů nebo boxů, poškození sportovního vybavení umístěného v autě, na nosičích nebo v  boxech, v případě havárie nebo živlu , poškození nebo dcizení uzamčených nosičů a boxů, poškození nosičů a boxů v případě havárie nebo živlu, poškození vozidla sportovní výbavou při nakládání, vykládání nebo při jízdě ( Kooperativa pojišťovna , a.s., VIG ).

Pojištění dětských autosedaček ve vozidle

Je sjednáváno vždy společně s úrazovým pojištěním nezletilých dětí pojistníka ve vozidle. Předmětem pojištění jsou dětské autosedačky přepravované jako povinna výbava v pojistné smlouvě uvedeném osobním, nákladním nebo obytném automobilu o celkové hmotnosti do 3 500 kg. Pojištění se vztahuje na případy havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty ( Allianz pojišťovna , a.s. )

Úrazové pojištění dítěte v dětské autosedačce

Vztahuje se na úrazy způsobené v důsledku dopravní nehody nebo havárie. Úrazové pojištění zahrnuje tato pojistná nebezpečí s těmito základními pojistnými částkami: pro případ smrti způsobené úrazem 100 000 Kč, pro případ trvalých následků způsobených úrazem     150 000 Kč,  denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu 100 Kč,  denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 100 Kč. Obě tato pojištění se vztahují maximálně na tři autosedačky( Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. )

Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace při dopravních nehodách

je sjednáváno na pojistné nebezpečí zranění (úrazu) pojištěného při dopravní nehodě. Pojištění je možno sjednat pro fyzické osoby, a to samostatně nebo jako doplňkové pojištění k základnímu pojištění. Pojistná ochrana se vztahuje na dopravní nehody, ke kterým dojde na geografickém území Evropy s výjimkou Běloruska, Ruska, Ukrajiny a Moldavska. Zdravotní péče musí být pojištěnému poskytnuta tuzemským poskytovatelem zdravotních služeb. Denní odškodné pro případ pobytu v nemocnici nebo domácí péče. Denní podpora od 1. dne pobytu v nemocnici a současně denní dávka od 29. dne pracovní neschopnosti ( Česká pojišťovna, a.s. )

Připojištění ráfků a pneumatik

Pojistnou událostí je taková událost, která znemožňuje další použí vání pneumatiky nebo ráfku (disku) při běžném provozu.  Pojistná částka je částka uvedená v pojistné smlouvě jako maximální limit pro všechna pojistná plnění pro pneumatiky a ráfky pojištěného vozidla. Pojistným plněním jsou přiměřené náklady na pořízení nové věci stejného druhu a kvality snížené o částku odpovídající stupni opotřebení či jiného znehodnocení ( Uniqa pojišťovna , a.s. )

Pojištění asistence pneumatik

Pro účely tohoto pojištění se pojištěnými pneumatikami rozumí pneumatiky osazené na kolech vozidla s celkovou hmotností do 3,5t (max. 4 ks). Pojistnou událostí se rozum poškození pojištěných a v době pojistné události na vozidle osazených pneumatik, které znemožňuje jejich použití, způsobené  najetím na hřebík či jiný ostrý předmět nacházející se na vozovce, nebo poškození způsobené špatným stavem vozovky (např. proražení v důsledku najetí do výtluku), dopravní nehodou, vandalismem. V případě, že se dle ustanovení těchto pojistných podmínek prokáže nárok pojištěného na pojistné plnění, pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše limitu 3 000 Kč. Nárok pojištěného na pojistné plnění vzniká max. dvakrát ročně ( AXA pojišťovna )