Pojištění smluvních záruk včetně záruky za nabídku podle zákona o veřejných zakázkách

 

Pojištění s individuálním rozsahem na základě smlouvy o dílo nebo zadávací dokumentace u výběrového řízení. Toto pojištění mohou využívat zejména malé a střední firmy.

 Riziko je definováno jako nesplnění závazků pojištěného vyplývajících z ujednání obsažených ve smlouvě o dílo nebo v zadávací dokumentaci u výběrového řízení. Zárukou pojišťovna potvrzuje, že za podmínek uvedených v pojistné smlouvě v rozsahu a do výše sjednaného limitu poskytne věřiteli pojistné plnění, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy o dílo nebo neuzavře smlouvu o dílo v případě vyhraného výběrového řízení.

 

Mezi základní typy nabízených smluvních záruk patří:

Záruka za akontaci (advanced payment bond): Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí zálohy vyplacené věřitelem pojištěnému před realizací smlouvy, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající z této smlouvy.

Záruka za nabídku (bid bond): Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí majetkovou újmu vzniklou věřiteli následkem toho, že pojištěný smlouvu nesjednal.

Záruka za řádné provedení smlouvy (performance bond): Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí majetkovou újmu věřiteli, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy týkající se realizace prací, poskytnutí služeb nebo dodání.

Záruka za zádržné za provedení práce (retention bond): Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí věřiteli zádržné dohodnuté ve smlouvě, které věřitel nezadržel nebo vyplatil pojištěnému před datem splatnosti zádržného, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy.

Záruka za zádržné v průběhu záruční doby (maintenance bond): Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že zaplatí náklady na údržbu objektů či zařízení po jejich fyzickém dokončení nebo dodání v souladu se smlouvou, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy.

 Sjednat lze také pojištění záruky za nabídku podle zákona o veřejných zakázkách. Pojištění záruky za nabídku podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. splňuje podmínky zákona. Jistotu požadovanou zadavatelem veřejné zakázky splní pojištěný uzavřením pojištění záruky a pojištění je platné po celou dobu zadávací lhůty, tj. i v případě jejího prodloužení.

 

Nic není zadarmo a tudíž i tady musí žadatel splňovat určité předpoklady. Mezi tyto nutné požadavky patří zejména: audit bez výhrad (pokud je audit prováděn), neexistence závazků po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, vyrovnání všech pohledávek sociálního a zdravotního zabezpečení, skutečnost, že na žadatele nebyl prohlášen nebo podán návrh na prohlášení konkurzu ani není v úpadku či nemá záporné vlastní jmění. Historie podnikání žadatele musí představovat nejméně dva ukončené roky.