Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let e řídí nařízením vlády č. 136/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je aktuálně OTEVŘEN pro příjem žádostí.  V případě přijetí žádostí v objemu dosahujícím 1 mld. Kč, bude příjem žádostí do Programu pro mladé pozastaven. O této skutečnosti bude Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) informovat na svých webových stránkách.

 Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou nebo datovou schránkou.

U poštovního podání rozhoduje datum a čas doručení na SFRB. Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu  vámi zvoleného pracoviště Státního fondu rozvoje bydlení, obálku označte nápisem „Program pro mladé“. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFRB požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. U datových schránek se za doručené považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Stav programu k 31.prosinci 2018

Počet žádostí                          188                             233,4 mil.Kč

Uzavřené smlouvy                  297                             248,5 mil.Kč

Hlavní podmínky programu

·         program platí pro celé území České republiky

·         mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků

·         správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB

·         dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí)

·         Úvěr lze využít na

o   výstavbu novostavby domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²

o   koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²

o   koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²

o    modernizaci obydlí.

 ·         Výše úvěru

o   nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí

o   nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 80 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané, a to včetně ceny pozemku

o   nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané

·         Úroková sazba  podle výše základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně však 1% p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let

·         Čerpání úvěru

o   Úvěr na modernizaci obydlí lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru

o   Úvěr na na pořízení obydlí výstavbou lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být zahájeno do 1 roku a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy. Výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od uzavření smlouvy, pokud není tato doba v průběhu splácení úvěru na žádost příjemce Fondem prodloužena

o   Úvěr na pořízení obydlí koupí lze čerpat jednorázově. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Příjemce předloží doklady prokazující účelné vynaložení úvěru nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

·         Splatnost úvěru

o   maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci

o   maximálně 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí

·         Zajištění úvěru

o    ručení za úvěr na modernizaci: příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým měsíčním příjmem 15 000 Kč v posledních 3 měsících

o   ručení za úvěr na výstavbu rodinného domu: zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění)

o   ručení za úvěr na koupi bytu nebo rodinného domu: zástavní právo k úvěrované nemovitosti v prvním pořadí

Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství dítěte. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena  domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Kombinace s komerční hypotékou: SFRB bude v případě úvěru na pořízení nebo výstavbu obydlí požadovat zástavu úvěrované nemovitosti v prvním pořadí. Na doplnění lze použít vlastní zdroje, prostředky ze stavebního spoření nebo si sjednat v komerční bance další úvěr, a to za předpokladu, že banka bude respektovat podmínky SFRB (přistoupí na jiné zajištění svého úvěru – např. ručením jinou nemovitostí apod.).

Lhůta pro vyřízení úplné žádosti o úvěr na pořízení nemovitosti a zaslání smlouvy je za běžného provozu do 60 dnů, pro vyřízení úvěrů na modernizaci je 30 dní.

3. ledna 2019