Zkušenost s pojistnou událostí způsobenou přírodními živly má podle České asociace pojišťoven (ČAP) 79 procent Čechů.  Statistiky ČAP uvádějí jako nejčastější pojistnou událost povodně a záplavy. Při uzavírání smlouvy se rozhodně vyplatí obezřetnost. V některých smlouvách či spíš pojistných podmínkách číhají nástrahy v podobě výluk nebo výjimek z pojistného plnění. U povodně a záplavy jsou pak různá omezení velice častou praxí.

Co může nepozorného majitele domu čekat , když přehlédne záludné ustanovení pojistných podmínek, asi není třeba opakovat. Při důkladném pročtení pojistných podmínek je možné objevit skutečné „perly“, jako například :

·         Pojistné plnění za pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou je omezeno částkou 5 000 Kč z pojistné události na jedné pojištěné stavbě jednotlivě uvedené v pojistné smlouvě, pokud nebylo sjednáno připojištění povodně a záplavy na tuto stavbu.

Jinak řečeno : Bez dalšího připojištění ( zvýšení opmezeného limitu ) nevyplatí pojišťovna za škody na vytopené nemovitosti více než 5000 Kč.

 ·         Pro škody, které nastanou v důsledku povodně nebo záplavy, se sjednává limit pojistného plnění 65 000 Kč za všechny pojistné události v průběhu jednoho pojistného roku.

Jinak řečeno: Pokud by nemovitost velká voda zasáhla dvakrát a v obou případech by pojistné plnění odpovídalo 50 000Kč. Poprvé by majitelé dostali celou částku, ale podruhé už jen 15 000Kč. 

 ·         Pojištěny nejsou jednotlivé věci s pojistnou hodnotou vyšší než 100 000 Kč, pokud nebyly výslovně uvedeny v návrhu na pojištění.

Jinak řečeno :  Hodnotnější ( dražší )  věci vlastně nejsou pojištěné . Pokud nebudou jmenovitě uvedeny  na zvláštním seznamu jako nedílná součást pojistné smlouvy, pak za v případě ztráty či poškození pojišťovna nezaplatí ani korunu.

·         V  pojistné smlouvě je sjednána automatická indexace (dále jen „indexace“). Odmítne-li pojistník sjednanou indexaci dle odst. 5 tohoto článku, pojistná smlouva zaniká k poslednímu dni pojistného období, na které bylo zaplaceno pojistné.

Jinak řečeno : Pojišťovna automaticky upravuje cenu nemovitosti a tím i pojistného. Klientovi není dovoleno indexaci bez sankce odmítnout. Sankce spočívá v ukončení  smlouvy posledním dnem pojistného období. Tím se klient stává nepojištěným a pokud neuzavře smlouvu novou , pojišťovna v případě příchozí katastrofy neplatí nic.

 Taky nečtete pojistné podmínky ?