Stále se množící případy kybernetických útoků vyvolaly  potřebu zcela nového druhu pojištění.  AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku se již v roce 2013 rozhodla vyplnit mezeru na trhu a nabídnout českým firmám CyberEdge - první pojištění kybernetických rizik. Do dnešního dne se jedná o jedinou ucelenou možnost pojištění na tato rizika.

 Dvě další z oslovených pojišťoven se vyjádřily, že by byly schopny krýt část rizik plynoucích z kybernetických útoků.

 Česká pojišťovna , a.s.  :

„ČP v současné době bohužel nenabízí speciální produkt pro pojištění kybernetických rizik.Zejména pro případy kybernetických útoků, napadení, podvodů a dalších kybernetických „zločinů“ nemáme pro napadené společnosti žádné vhodné pojištění. Částečně by bylo možné řešit tato rizika pojištěním odpovědnosti firem, které se zabývají vývojem SW produktů, správou sítí, hostingovými službami, atd.  Pokud by v nějakém případě odpovídali za škodu a nejednalo by se o výslovnou výluku z pojištění, bylo by možné  škody takto vzniklé uhradit.“

 Allianz pojišťovna, a.s. :

„Speciální produkt na kybernetický rizika Allianz pojišťovna a.s. v současné době nemá v nabídce. Některá rizika by mohla být řešena v rámci profesní odpovědnosti IT.“

 CyberEdge od  AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku je unikátním spojením tradiční pojistné ochrany za účelem náhrady škody způsobené samotným útokem, odcizením, či ztrátou dat a současně zahrnuje i krytí nákladů, které daná společnost musí vynaložit v důsledku vzniklé škody – náklady na právní služby, IT odborníky či PR specialisty.

Podle vyjádření zástupce AIG je produkt CyberEdge určený pro jakékoliv společnosti. Původním záměrem při jeho koncipování byla možnost jeho využití zejména menšími a středním firmami. Velké korporace již většinou mají vyvinuty svoje vlastní bezpečnsotní systémy a pojištění kybernetických rizik je často jen doplněním všech již dříve přijatých opatření. U menších firem se může jednat o jednu ( ne-li jedinou ) obranu resp. ochranu před případnými následky kyberútoku.

 Cyber Edge kryje kryje nejen náklady na odborné služby za účelem zjištění možnosti obnovy, znovushromáždění či znovuvytvoření elektronických dat, náklady na odborné služby za účelem zabránění či zmírnění nepříznivého vlivu mediálně zajímavé události související s kybernetickými riziky na dobré jméno společnosti, náklady na právní zastoupení související s porušením ochrany osobních údajů nebo důvěrných informací , ale také například přiměřené náklady na právní poradenství a zastoupení v řízeních před regulatorními orgány ohledně porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů , pokuty a jiné sankce uložené dozorovými orgány v oblasti ochrany osobních údajů nebo také náklady na právní zastoupení v případě porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby či ztrátu zisku společnosti z důvodu přerušení funkce systému či sítě, a řadu dalších nákladů.

 Výše pojistného se odvíjí od celkového obratu . Namátkově : roční pojistné u společnosti s ročním obratem do 10 mil.Kč při ročním limitu plnění za jednu a všechny pojistné události 5.mil.Kč a spoluúčasti 50 000 Kč je stanoveno na  32 000 Kč, u společnosti s ročním obratem do 50 mil.Kč při ročním limitu plnění za jednu a všechny pojistné události 30 mil.Kč a spoluúčastí 100 000 Kč vychází na 72 000 Kč.

 Z vyjádření zástupce AIG plyne , že po pouze ročním sjednávání produktu je velmi složité hodnotit prodejní výsledky a zájem českého trhu. Jistým faktem prý je skutečnost , že dosud nebyla řešena žádná reálně nahlášená škodní událost.

 Pohledem do pojsitným podmínek je víc než jasné, že stanovení výše pojistného plnění nemusí být jednoduchou a jednozančnou záležitostí. Vybereme-li si náhodně třeba výpadek sítě, v pojistných podmínkách se dočteme  :

 „V případě sporu ohledně výše pojistného plnění z pojištění podle tohoto rozšiřujícího ustanovení, může kterákoliv ze stran (Společnost či Pojistitel) vyzvat druhou stranu k posouzení výše tohoto plnění následujícím způsobem.Každá ze stran určí svého poradce za účelem stanovení výše Ztrát způsobenýchvýpadkem sítě. Pokud se tito poradci na výši Ztrát způsobených výpadkem sítě nedohodnou, určí zkušeného nezávislého experta, který

posoudí jejich závěry a rozhodne o výši pojistného plnění. Tím není dotčeno právo kterékoliv ze stran předat tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice, pokud se ani na základě posouzení podle tohoto článku na výši pojistného plnění z pojištění podle tohoto rozšiřujícího ustanovení nedohodnou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že posudky (výpočty) poradců i nezávislého experta musí vycházet z podmínek stanovených Pojistnou smlouvou a těmito pojistnými podmínkami. Každá ze stran nese náklady na svého poradce; náklady na činnost nezávislého experta ponesou strany rovným dílem.  „

 Produkt je vcelku „jednoduchý „ pro sjednání ale o to více minimálně úsilí a času si vyžádá při uplatnění a řešení pojistné události. Bohužel se zatím jedná o pouhou spekulaci , protože reálné zkušenosti z ČR nejsou k dispozici.