Pojištění, které považujeme za velice důležité, protože je vhodnou kombinací a doplněním pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Málokdo to ale tak vnímá a pojištění si sjednává. Jsou zde zahrnuta rizika související s vlastnictvím nemovitosti jako například škody způsobené pádem omítky či sněhu ze střechy na chodce nebo auta, škody způsobené pádem na neuklizeném chodníku apod. Pojištění se rovněž vztahuje na škody , které vzniknou sousedovi a nevznikly v důsledku vaší činnosti nebo nečinnosti. Můžete třeba vytopit souseda , protože praskla trubka ve stěně . Taková škoda zcela určitě nebude hrazena z odpovědnosti v občanském životě, ale je možné úhradu požadovat právě z pojištění odpvědnsoti vlastníka nebo správce nemovitosti. Pojištění se tedy vztahuje na škody, které pojištěný způsobí 3.osobě, a které evidentně vyplývají z jeho vztahu k nemovitosti.

Pojištení se rovněž vztahuje na škodu vzniklou na věci, která sice není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištený oprávněně užívá, pokud věc slouží k bydlení. Přeloženo to znamená, že stejnou možnost pojištění máte nejen ve vlastním domě či bytě, ale i v pronajatém. Za jednu nemovitost se považují všechny budovy pod jedním číslem popisným. Nemovitostí je také pozemek (označený číslem pozemkové parcely). Za jednu nemovitost se také považuje jedna bytová jednotka včetne podílu na společných částech domu. Takže pokud se cokoliv přihodí tam ,kde máte nějaký podíl na vlastnictví či legální nájemní vztah , pak případné škody jsou zahrnuty do pojištění.

Pojištění se také vztahuje na osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících nebo přiléhajících k nemovitosti .I toto pojištění má však svoje omezení . Nelze pojistit odpovednost za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je z více než 50% užívána k podnikání nebo z budov zchátralých a neudržovaných či další omezení , specifikovaná v pojistných podmínkách konkrétních pojišťoven.

 Zamyslete se . Vyplatí se to.