Pojištění finanční ztráty pojištěného vzniklé v důsledku vyčerpání limitu pojistného plnění na  majetkové újmy z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinného ručení). Jinými slovy : MaxiON je náhrada újmy pojištěného, kterou utrpěl tím, že poškozenému nahradil nebo mu vznikla povinnost nahradit majetkovou újmu, která je vyšší než limit pojistného plnění z povinného ručení, což je reálná hrozba např. při hromadných dopravních nehodách, nehodách v tunelech, na mostech nebo železničních přejezdech.

 Pojištění se sjednává pro případ újmy pojištěného, která vznikne v jeho majetkové sféře v případě, kdy je limit pojistného plnění z primárního pojištění vyčerpán. Jedná se tedy o náhradu újmy pojištěného, kterou pojištěný utrpěl tím, že poškozenému nahradil majetkovou újmu, která je vyšší než limit pojistného plnění z primárního pojištění nebo mu vznikla povinnost takovou majetkovou újmu nahradit. Majetkovou újmou se rozumí škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat a dále ušlý zisk. Primárním pojištěním se přitom rozumí pojištění povinného ručení sjednáné u primárního  pojistitele se sídlem v České republice , tedy pojišťovny , která může povinné ručení sjednávat. MaxiOn je vlastně jakousi  „nadstavbou“ pojištění povinného ručení.

 Jak jistě každý očekává, má pojištění i svoje podmínky a zásady , za kterých je možné ho sjednat :

primární (prvotní, základní )  pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění pro majetkovou újmu ve výši nejméně 100 000 000 Kč, pojištění se sjednává se shodným územním rozsahem jako primární pojištění, pojištění se sjednává na dobu určitou jednoho roku s jednorázovým pojistným,  ke škodní události z primárního pojištění dojde v době trvání pojištění a pojištěný za újmu způsobenou provozem motorového vozidla odpovídá v souladu s primárním pojištěním, majetková újma bude způsobena vozidlem, jehož prokazatelným vlastníkem nebo leasingovým nájemcem je pojištěný, limit pojistného plnění z primárního pojištění bude vyčerpán,  limit pojistného plnění činí 900 000 000 Kč za jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku; plnění je dále omezeno podmínkou, že součet pojistného plnění z primárního pojištění a pojistného plnění z pojištění nesmí přesáhnout 1 000 000 000 Kč za jednu pojistnou událost,  pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

 Pojistné se stanovuje na základě celkového počtu vozidel ve vlastnictví nebo leasingovém nájmu pojištěného nebo všech pojištěných ke dni sjednání pojistné smlouvy podle 3 základních kategorií . Pojistné v Kategorii I, kde Základním prvkem je Osobní automobil bez omezení kubatury, je stanoveno na 286 Kč za jedno vozidlo. Pojistné Kategorie II , kam patří třeba i auotobus , je 1 196 Kč.

A konečně v Kategorii III, kde lze najít například i nákladní automobil a ostatní nezařazené druhy nad celkovou hmotnost 12 000 kg , vychází na 3 614 Kč.

 A pro koho může být takové pojištění zajímavé, výhodné i praktické ? Pojištění se hodí pro každého vlastníka či provozovatele motorového vozidla , ale je cíleno zejména vlastníky více vozidel . Pojištění bych asi doporučil hlavně firmám s větším počtem vozidel, která najezdí hodně kilometrů a často se pohybují i v zahraničí.

 Poprvé na českém trhu. Nebo víte o stejném či podobném pojištění , které se na českém trhu dá sjednat ?