Česká pojišťovna

 S ohledem na časté dotazy, týkající se povinnosti mateřských škol nahradit újmu na zdraví způsobenou žáku mateřské školy, sdělujeme následující:

 Platná právní úprava neobsahuje speciální úpravu odpovědnosti provozovatelů mateřských škol
za úrazy žáků. V tomto případě nelze aplikovat ust. § 391 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zakládající objektivní odpovědnost základních, středních či vysokých škol, neboť toto ustanovení na mateřské školy nedopadá!

 Při úraze v mateřské škole je nezbytné vycházet z obecné právní úpravy, tj. ust. § 2910 občanského zákoníku, které upravuje povinnost nahradit újmu způsobenou zaviněným porušením zákonné povinnosti. Porušením zákonné povinnosti v těchto případech obvykle bývá zanedbání odhledu nad žáky ze strany osoby vykonávající dohled.  Teoreticky nelze vyloučit ani použití ust § 2924 občanského zákoníku (škoda z provozní činnosti). Nicméně i toto ustanovení zakotvuje možnost liberace (tj. zproštění se povinnosti nahradit škodu či újmu) v případě, že škůdce prokáže vynaložení veškeré péče, kterou lze rozumně požadovat, aby nedošlo ke škodě.

 Při posuzování povinnosti nahradit újmu na zdraví žáka mateřské školy a žáka základní, střední či vysoké školy je postupováno odlišně.

Vždy musí být zjišťováno, jakého charakteru je zařízení, ve kterém došlo k úrazu:

-     Pokud se bude jednat o školu základní (střední, vysokou), případně školské zařízení, bude odpovědnost posuzována jako objektivní tj. bez ohledu na zavinění.

-     Pokud k úrazu dojde v mateřské škole (případně i při účasti na zájmové činnosti, jejíž provozovatel nemá charakter školského zařízení), řídí se případná odpovědnost občanským zákoníkem a vždy tak bude zkoumáno, zda byla porušena zákonná povinnost popř., zda pojištěný vynaložil veškerou péči, aby ke škodě nedošlo.

 Při likvidaci jednotlivých škodných událostí je bráno v potaz, že není povinností učitele dohlížet na všechny žáky „na každém kroku“. Podle ustálené judikatury (R 4/1970) „náležitým dohledem“ není možné rozumět takový dohled, který by byl za normálních okolností osobami dohledem povinnými vykonáván stále, nepřetržitě a bezprostředně (na každém kroku), neboť v takovém případě by byla zákonem předpokládaná možnost zproštění se odpovědnosti těchto osob prakticky vyloučena. Při úvaze o tom, zda osoby dohledem povinné nezanedbaly náležitý dohled, je nutné vzít na zřetel okolnosti týkající se osoby podléhající dohledu (např. věk, celkové chování nezletilého dítěte). Na základě konkrétních skutečností je pak nutno uvážit, jakou míru dozoru, kontroly a výchovného vedení ze strany povinných osob dohledem lze v daném případě považovat za dostačující k tomu, aby náležitý dohled nad dítětem nebyl zanedbán.

 Z výše uvedeného tak vyplývá, že z pojištění odpovědnosti mateřské školy nejsou likvidní případy, kdy si dítě při běžné činnosti neočekávaně způsobí úraz (např. zakopne, spadne z prolézačky) a kdy lze s přihlédnutím k věku dítěte a povaze dané aktivity lze rozumně očekávat, že dotčenou činnost může dítě provádět samostatně, tj. bez bezprostředního dohledu učitele. 

Příklady

·         Děti sedí v herně a jedno dítě bouchne kostičkou do hlavy druhé. Učitelka děti se nachází v téže místnosti, ale tyto děti nesleduje, protože se věnuje jiným dětem. Mateřská škola za škodu neodpovídá.

·         Dítě při vycházce zakopne o vyčnívající kořen a upadne. Učitelka jde před dětmi. Mateřská škola
za škodu neodpovídá.

·         Ze skluzavky trčí tříska, dítě se o ní při sjezdu zraní. Mateřská škola za škodu odpovídá dle § 2936 NOZ.