Máte vedoucí funkci ? Máte velkou odpovědnost.  Chcete klidnější lidi na vedoucích postech ? A máte pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou manažery společnosti ?

 Doba je dnes opravdu složitá . Každý by se chtěl hned soudit  a „ vytřískat „ z toho hromadu peněz.  Nesprávné rozhodnutí ve vedoucí pozici může znamenat hodně velký finanční problém.  Proto se nejen větší firmy a společnosti nespoléhají jen na jistě nezpochybnitelné kvality manažerů a členů řídících a kontrolních orgánů, ale stálem častěji  sjednávají pojištění , čímž elegantně přenášejí  určité zbytečné starosti „mimo hlavy“ svých klíčových lidí. Pojištění uzavírá společnost.

Vybrat si je možné některou z pojišťoven, které pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou manažery společnosti sjednávají. A znáte ten MANAŽER PLUS ?

To je pojištění za škodu způsobenou přímo společnosti ( např. prodej majetku společnosti pod cenou,porušení povinnosti, v jehož důsledku byla společnosti uložena sankce jako daňové pokuty a penále, sankce uložená ÚOHS,smluvní pokuty, úroky z prodlení… ) a také třetí osobě, tedy společníkovi, věřiteli společnosti… ( např. snížení prodejní hodnoty akcií/ obchodních podílů, škoda způsobená věřitelům společnosti nepodáním insolvenčního návrhu v případě úpadku společnosti, kdy nejsou věřitelé uspokojeni v insolvenčním řízení se mohou domáhat náhrady škody vůči členům orgánů. Pojištění se automaticky vztahuje i na dceřinné společnosti .

Co tedy je možné řešit přes pojišťovnu ?  Finanční škody vzniklé společnosti, společníkům, třetím osobám, vč. státu. ( jiná újma, než na věci, zdraví nebo životě; např. ušlý zisk, špatná investice, pokles hodnoty akcií). Z pojištění se hradí náhrada újmy, náklady na vedení sporu (obrana proti nároku, právní zastoupení), další náklady. Pojištění se vztahuje rovněž na zákonné ručení pojištěných osob za závazky společnosti.   

Jednatel pověřil vedením účetnictví společnosti absolventa střední ekonomické školy bez odpovídající praxe. Na základě nesprávných účetních podkladů bylo podáno daňové přiznání, ve kterém byly při kontrole finančního úřadu zjištěny chyby. Společnosti bylo (vedle doměření daně) vyměřeno také penále. Nárok na náhradu částky zaplacené na penále uplatnila společnost vůči jednateli. A pojišťovna škodu uhradí.

Jednatel postoupil pohledávky společnosti „vymáhací“ firmě za 20% jejich původní hodnoty. Společnost uplatnila vůči jednateli nárok na náhradu škody a podala trestní oznámení pro porušování povinností při správě cizího majetku. A pojišťovna platí.

A případů kdy pojišťovna platí bychom mohli najít víc. 

Pojištěni jsou členové statutárních a dozorčích orgánů, vedoucí v přímé řídící působnosti statut. orgánu při výkonu řídící funkce , v souvislosti s porušením předpisů o zaměstnanosti, pokud nárok směřuje současně vůči členovi orgánu i zaměstnanci,  manžel, partner, právní nástupce pojištěného v souvislosti s nárokem proti pojištěnému a  v určitém rozsahu zaměstnanci.

Pojištění se nesjednává na jména, ale na funkce. To znamená, že pojištěným bude zamastnanec v trvalém pracovním poměru, jakémkoliv pracovním vztahu ke společnosti , jmenovaný do funkce nebo i externista třeba pracující na základě živnostenského listu.

A jak je to ve vaší firmě , svazu, spolku, ústavu, sociálním družstvu, nadaci či nadačním fondu ?