Znáte důležité pojmy a jejich význam v pojištění motorových vozidel ?

Pojistník

 ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu obsahující pojištění odpovědnosti.

 Pojištěný

ten, na jehož povinnost nahradit újmu se pojištění odpovědnosti vztahuje.

Poškozený

ten, komu byla provozem vozi­dla způsobena újma a má právo na náhradu újmy.

Vozidlo určené ke zvláštnímu účelu

 vo­zidlo, jehož používání je spojeno s podstatně zvýšeným pojistným rizikem. Jedná se zejména o následující druhy použití vozidla: vozidlo s právem přednostní jízdy (vy­jma sanitního vozu), vozidlo taxislužby, vozidlo určené nebo využívané k přepravě nebezpečných věcí, k proná­jmu (autopůjčovna), k výcviku řidičů nebo k odvozu ko­munálního odpadu a zabezpečení sjízdnosti, schůdnos­ti a čistoty pozemních komunikací. V pojistné smlouvě musí být odpovídající druh použití vozidla vždy uveden .

Nebezpečné věci

látky a předměty, pro jejichž vlastnosti (zejména jedovatost, žíravost, hořla­vost, výbušnost, samozápalnost, infekčnost, radioakti­vitu) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob a věcí nebo ohroženy složky životního prostředí; přeprava nebezpečných věcí silniční dopravou je upra­vena zvláštními předpisy.

Škodná událost

způsobení újmy provozem vozidla.

Pojistná událost

taková škodná událost, za kterou je pojištěný odpovědný a s níž VPP spojují vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění

Dopravní nehoda

událost v provozu na pozemních komunikacích (například havárie nebo srážka), která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem jakéhokoli vozidla v pohybu

Invalidita

 stav pojištěného, kdy z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost a tato pracovní schopnost je následkem zdra­votního postižení trvale ovlivněna

Invaliditou II. Stupně

pokles pracovní schopnosti pojiš­těného o 50 % až 69 %;

Invaliditou III. Stupně

pokles pracovní schopnosti pojiš­těného nejméně o 70 %;

Invaliditou IV. stupně

pokles pracovní schopnosti po­jištěného nejméně o 70 % s takovým zdravotním sta­vem pojištěného, kvůli němuž byl pojištěnému přiznán příspěvek na péči podle předpisů o sociálních službách nejméně pro stupeň závislosti III

 A víte , že pojišťovna z povinného ručení nehradí

 - újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,

 - újmu podle čl. 2 odst. 2 písm. b) a c) VPP, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti s výjimkou újmy, která má povahu ušlého zisku, jestliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením,

 - škodu na vozidle, jehož provozem byla újma způso­bena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vo­zidlem, s výjimkou újmy způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém pojištěný povinen škodu nahradit,

Přehled aktualit