POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Od 1.12.2016 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti ZÁKON 257 ze dne 14. července 2016 o spotřebitelském úvěru. V § 21 Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele se praví :

(1) Samostatný zprostředkovatel musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit spotřebiteli škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem s limitem pojistného plnění nejméně ve výši stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014.
(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z limitů 5 000 Kč nebo 1 % sjednaného limitu pojistného plnění.

Ze zákona musí být pojištěný samostatný zprostředkovatel (SZ). Je to ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou a zprostředkovává spotřebitelský úvěr na základě:

- smlouvy uzavřené v písemné formě s jednou nebo více osobami oprávněnými poskytovat spotřebitelský úvěr = poskytovateli (bankovní, nebankovní poskytovatelé, atd.)

nebo

- smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřené se spotřebitelem.

Samostatným zpostředkovatelem může být fyzická i právnická osoba.

Pojišťovny se tudíž této nové skutečnosti rychle přizpůsobily a začínají přicházet pojištěním odpovědnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Česká podnikatelská pojišťovna , a.s. , VIG nezůstává pozadu a pojištění s ročním limitem pojistného plnění ve výši 750 000 EUR/rok.  

Přehled aktualit