Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nesvéprávnou osobou

Kryla by taková pojistka případnou škodu ( vytopení, požár apod ), způsobenou třetí osobě, čímž se myslí jak "přímým " sousedům tak i v bytovém domě , ve kterém žije v garsonce opatrovníka. Mohl by nastat případ, kdy by pojišťovna regresovala uhrazenou škodu na viníkovi resp. jejím opatrovníkovi?

 Ve vyjádření pojišťovny se uvádí :

„Pojištěným může být pouze fyzická osoba, a to občan ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR. Pojištěným může být i fyzická osoba s omezenou svéprávností ( tj. způsobilostí právně jednat), či fyzická osoba, která byla svéprávnosti zbavena. Taková osoba může na smlouvě vystupovat i v roli pojistníka, je však nutné, aby pojistná smlouva byla podepsána opatrovníkem nesvéprávné osoby, který na smlouvě bude identifikován na roli „zmocněnec“.

Rozhodnutí o určení opatrovníka by mělo být přílohou smlouvy.

Případnou škodu pak lze z pojištění nahradit, pokud za ni bude pojištěný odpovídat dle právních předpisů a zároveň se nebude jednat o některý z případů, na které se pojištění nevztahuje (např. úmysl). Pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou na věcech užívaných (např. věci v garsonce) či pronajatých. Uplatnění regresu není automatickou záležitostí , ale nelze vyloučit.

 

Přehled aktualit