Amortizace funguje jak zaklínadlo

Při korekci nákladů za použité nové díly vycházejí pojišťovny ze Znaleckého standardu I/2005, který slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel. I když se právní praxe s amortizací vypořádala řadou rozhodnutí a dokonce nálezem Ústavního soudu, pojišťovny i nadále využívají neznalost poškozeného a v rozporu se zákonem se snaží krátit pojistné plnění, které jsou povinné v důsledku dopravní nehody vyplatit poškozenému.Pojišťovny se brání tím, že dle § 443 Občanského zákoníku jsou povinné hradit pouze skutečnou škodou a vozidlo používáním každým rokem a najetým kilometrem ztrácí na hodnotě. Z toho následné odvozují, že poškozený nemá nárok na náhradu opravy novými díly, jelikož cena poškozeného dílu v okamžiku nehody není cenou dílu nového, nýbrž cenou sníženou o amortizaci. Poškozený by proto měl shánět staré díly, např. na vrakovišti nebo z bazaru, které by nejlépe odpovídaly stáří poškozeného vozidla. Amortizaci pojišťovny „balí“ například do následujících zdůvodnění :

Korekce nákladů na materiál

Výše úhrady stanovena podle metodiky výpočtu obsažené ve Znaleckém standardu č. I/2005

Korekce nákladů na materiál

Ve výpočtu nákladů na opravu byly použity kvalitativně rovnocenné náhradní díly

Odpočet xx% - procentní diskontní odpočet z ceny náhradních dílů

Od pojistného plnění byla odečtena částka ve výši xx,- Kč. V souladu s metodikou znaleckého standardu č. 1/2005 je v rámci skutečné škody  uvažována s ohledem na počet ujetých kilometrů, stáří a stav vozidla korekce nákladů na materiál ( v tomto případě xx % ), tj. hradí se skutečná cena nahrazovaného dílu.  Uvedené se vztahuje na všechny nahrazované díly vozidla

Při stanovení pojistného plnění jsme vycházeli z doložené faktury ve výši xx xxx  Kč včetně DPH. Pojtstné plnění bylo vyplaceno ve výši účelně a nezbytně vynaložených nákladů na uvedení poškozeného vozidla do původniho stavu s ohledem na technický stav a stáří vozidla před poškozením. Materiálové položky byly sníženy o xx%, pojistné plnění představuje náklady objektivně nutné k obnovení provozuschopnosti vozidla a majetkového stavu před škodnou událostí.

S uvedeným postupem pojišťoven se však neztotožnil ani Ústavní soud a ve svém rozhodnutí II. ÚS 2221/07 mimo jiné uvedl, že „Na poškozeném není možno požadovat, aby doplácel na nehodu, pokud opravou vozu nedošlo ke zcela zjevnému přínosu pro poškozeného.“Málokoho by tedy  ( kromě pojišťoven ) jen napadlo  , že nedochází k přínosu pro poškozeného, neboť již samotný fakt, že se jedná o nabourané vozidlo, způsobuje, že dochází ke znehodnocení vozidla a ke snížení jeho tržní ceny.

Amortizace u oprav bouraných aut ? NE. 

 

 

Přehled aktualit