Slovníček pojmů - vyhledávání

Hledat slovo ve slovníčku:   

A B C Č D F G H J K L M N O P R S Š T U V Z

Pojmy začínající na "S"

Samostatný likvidátor pojistných událostí

fyzická nebo právnická osoba , která provádí na základě smlouvy s pojišťovnou , jejím jménem a na její účet, šetření nutná ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění

Sbírka

soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu ,přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku

Sítě technického vybavení

Vnější kabelová a trubní vedení energií (např. elektrické, tepelné), produktů (např. vody, plynu, ropy), odpadů (např. odpadních vod), dat a telekomunikací příp. jiná, včetně podpůrných konstrukcí, zařízení a armatur

Skupinové pojištění

pojištění osob, které se vztahuje na skupinu pojištěných, blíže vymezených v pojistné smlouvě

Smluvní ujednání

Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

Solventnost

schopnost trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z provozované činnosti

Soupojištění

uzavření pojistné smlouvy mezi pojistníkem a více pojistiteli ( pojišťovnami ) zastoupenými vedoucím pojistitelem

Spoluúčast

finanční částka dohodnutá mezi pojistníkem a pojistitelem( pojišťovnou ) v pojistné smlouvě . Uvádí se v procentech z pojistného plnění nebo absolutní hodnotou, případně kombinací obou

Spor

Jakékoliv občanskoprávní, trestní, správní řízení nebo řízení za účasti regulačních orgánů nebo orgánu veřejné moci nebo oficiální vyšetřování, šetření, rozkrývání, rozhodčí řízení nebo jiné přiznání práva poškozeného na náhradu škody soudní cestou

Sportovní profesionální činnost

jakákoliv sportovní činnost ,kterou sportovci provádějí za úplatu, jakož i veškerá příprava k této činnosti

Správa pojištění

soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv

Starožitnosti

předměty včetně nábytku , které jsou starší 80 let

Stavba

budova nebo jiná stavba

Stavební součást

prvek, který tvoří vnitřní prostor bytu-vnitřní příčky,vnitřní schodiště, dveře,okna,dlažby,lepené podlahové krytiny atd.,

Stornovací poplatek

náhrada finančních prostředků, které byl pojištěný povinen uhradit zprostředkovateli cestovní služby

Subrogace

postoupení práv,vyplývajících z pojistné smlouvy