Slovníček pojmů - vyhledávání

Hledat slovo ve slovníčku:   

A B C Č D F G H J K L M N O P R S Š T U V Z

Pojmy začínající na "R"

Rada kanceláří

Rada kanceláří je zastřešující instituce systému zelené karty, jejímiž členy jsou národní kanceláře, které na systému zelené karty participují.

Redukce

redukce ( omezení ) rozsahu nebo trvání pojištění v důsledku neplacení pojistného

Registr vozidel

Registr vozidel je evidencí vozidel a vlastníků/provozovatelů těchto vozidel. Registr vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro registraci vozidla je příslušný ten úřad, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla bydliště nebo sídlo.

Repatriace

převoz zraněného nebo nemocného sanitkou či letadlem do České republiky nebo převoz tělesných ostatků pojištěného v případě jeho smrti

rizikový kapitál

částka splatná v případě smrti pojištěného , od které se odečte matematická rezerva

Rovné zacházení

Použije-li pojistitel jako hledisko při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění národnost, rasový nebo etnický původ nebo jiné hledisko odporující zásadě rovného zacházení podle jiného zákona, nepřihlíží se ke zvýšení pojistného ani ke snížení pojistného plnění na základě těchto hledisek. To platí i v případě, je-li jako hledisko při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění použito těhotenství nebo mateřství.Pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané v předchozím textu.

Rozhodná doba

doba trvání pojištění

Rozhodná událost

pojistná událost spojená s výplatou pojistného plnění

Rozhodné právo

právo , kterým se řídí pojistná smlouva