Rok 2014, Nový Občanský zákoník a povinné ručení

Víte, že musíte dostat více dokumentů a proto se budete muset i vícekrát podepsat. Nově si odnesete zejména Předsmluvní  informace  a Záznam jednání  s klientem.

Předsmluvní  informace jsou nejdůležitější informace o pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách příslušného produktu. 

Záznam jednání s klientem je naplněním povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele zaznamenat potřeby a požadavky klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody , na kterých zprostředkovatel zakládá svá doporučení.

Nerozčilujte se, když vám nebudou chtít dát nabídku pojištění. Nabídku nahradila Kalkulace.

Povinné pojištění motorového vozidla , kterému všichni říkáme povinné ručení , se v nové době nazývá Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

A možná vás zajímá jak může pojistník podle NOZ smlouvu na povinné ručení vypovědět ?

Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění odpovědnosti vypovědět:

a) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,

b) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření dodatku k pojistné smlouvě, kterým došlo k jeho sjednání, nebo

c) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.

Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění odpovědnosti rovněž vypovědět ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Pojistitel má právo pojištění odpovědnosti vypovědět s osmidenní výpovědní dobou, prokáže-li, že by vzhle­dem k podmínkám platným v době uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu již při uzavírání smlouvy.

Pojistitel má právo pojištění odpovědnosti vypovědět bez výpovědní doby, poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika. Dnem do­ručení výpovědi pojistníkovi pojištění zaniká.

Pojištění může zaniknout dohodou smluvních stran. Po­kud není dohodou ujednáno jinak, platí, že pojištění zanikne dnem, který navrhovatel požaduje; nejdříve však dnem, kdy písemnou akceptaci svého návrhu od příjemce návrhu obdržel. Pojistiteli náleží pojistné do konce kalendářního měsí­ce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo.

Samozřejmě, že existují další důvody a možnosti ukončení smlouvy poviného ručení. Nepovažuji za tak frekventované ani důležité, abych na ně dnes tady upozorňoval.

FINKAP s.r.o., 2.2.2014

Přehled aktualit