Pojištění výstav a veletrhů

Sjednejte si pojištění výstav a veletrhů. 

Sdružené krátkodobé pojištění majetku a odpovědnosti pro účely výstav a veletrhů se sjednává pro případ:

·         Poškození nebo zničení pojištěné věci v důsledku živelní události

·         Odcizení a vandalismus. Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé tzv.

           krádeží prostou (bez překonání překážek) za podmínky, že k ní došlo po

           dobu trvání výstavy a organizátorem výstavy nebo veletrhu stanovené     

           otevírací době. Toto ujednání se nevztahuje na předměty menší než

          30x30x10 cm, pokud tyto nebyly v okamžiku odcizení vystaveny v

          uzamčených vitrínách.

·         Právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného uhradit škodu a při ublížení na zdraví a při    

          usmrcení

 

 - pojistné plnění ze škod vzniklých tzv. krádeží prostou může činit za celou dobu trvání pojištění maximálně

   100.000Kč.

-  pojistném plnění jsou zahrnuty i náklady, které byly vynaloženy v přímé souvislosti s odstraněním

   poškozených exponátů, a to za podmínky, že došlo k pojistné události v důsledku požáru, výbuchu, úderem

   blesku či vody z vodovodního zařízení. Náklady na odstranění poškozených exponátů z výstavního prostoru se

   hradí do výše 5% pojistné částky, maximálně však do částky 300.000Kč

 

Pojistit lze uvnitř v hale nebo i na volném prostranství :

 Majetek

- exponáty, zboží k prodeji , zařízení expozice, zásoby a propagační materiál

Odpovědnost

-  možno v limitu 500 000 Kč nebo 1 000 000 Kč 

Přehled aktualit