POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK

ZÁKLADNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ:

škoda na datech pojistitel uhradí náklady vynaložené pojištěným na opravu či obnovu dat poškozených zničených, odcizených nebo ztracených z počítačového systému pojištěného, pokud k tomu došlo v důsledku kybernetického incidentu,

nefunkčnost vlastního počítačového systému pojištěného – pojistitel uhradí náklady na znovuobnovení funkčnosti počítačového systému, pokud k nefunkčnosti došlo v důsledku kybernetického incidentu,

náklady regulatorního řízení pojistitel uhradí náklady vynaložené pojištěným na zastupování pojištěného ve správním řízení, které nastane jako důsledek porušení zabezpečení osobních údajů o fyzických osobách v počítačovém systému pojištěného. Porušení zabezpečení musí být vyvoláno kybernetickým incidentem,

náklady public relations – pokud v důsledku kybernetického incidentu dojde ke ztrátě nebo oslabení důvěryhodnosti pojištěného, pak pojistitel nahradí náklady vynaložené pojištěným na uveřejnění informací ve veřejném sdělovacím prostředku za účelem očištění takto poškozeného jména,

odpovědnost za újmu způsobenou únikem dat – pojistitel uhradí finanční újmu způsobenou poškozenému neoprávněným zpřístupněním (únikem) dat z počítačového systému pojištěného v důsledku kybernetického incidentu. Musí se jednat o data, která nejsou veřejně přístupná a podléhají zákazu zpřístupnění (např. osobní údaje o fyzických osobách, informace podléhající zákonné povinnosti mlčenlivosti či obchodní tajemství). Pojistitel uhradí také náklady na právní ochranu, a to v řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, dále na obhajobu pojištěného v trestním řízení a dále v mimosoudním projednávání nároku poškozeného a náhradu újmy, pokud se k tomu pojistitel předem písemně zavázal,

odpovědnost za újmu způsobenou nefunkčností počítačového systému poškozeného a za újmu na datech poškozeného pojistitel uhradí finanční újmu způsobenou poškozenému způsobenou poškozenému v důsledku nefunkčnosti nebo poruchy funkčnosti vlastního počítačového systému poškozeného nebo v důsledku zničení, poškození, odcizení nebo ztráty dat z počítačového systému poškozeného. Předpokladem je, že taková újma vznikla v důsledku kybernetického incidentu v počítačovém systému poškozeného, který byl způsoben kybernetickým incidentem v počítačovém systému pojištěného.

 

Pojištění lze sjednat pouze za předpokladu splnění následujících kritérií:

obrat (hrubé roční příjmy) klienta nepřevyšuje 400 mil. Kč,

počet zaměstnanců není větší než 50,

požadovaný limit pojistného plnění nepřesahuje 5 mil. Kč,

 

Přehled aktualit