Nový občanský zákoník v pojištění

Znáte už alespoň nové pojmy a jejich základní význam ? Některé vám teď nabídneme .

Pojistný zájem

je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.Pro pojištění majetku existuje možnost pojištění budoucího pojistného zájmu. Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné. Pojistitel si pro tyto případy může domluvit přiměřenou odměnu.

Oprávněná osoba

je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Rovné zacházení

Použije-li pojistitel jako hledisko při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění národnost, rasový nebo etnický původ nebo jiné hledisko odporující zásadě rovného zacházení podle jiného zákona, nepřihlíží se ke zvýšení pojistného ani ke snížení pojistného plnění na základě těchto hledisek. To platí i v případě, je-li jako hledisko při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění použito těhotenství nebo mateřství.Pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou  do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané v předchozím textu.

Změna vlastnictví pojištěného majetku

Nebylo-li výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne pojištění dnem oznámení této změny pojistiteli.

Hranice pojistného plnění

Byla-li ujednána hranice pojistného plnění, má se za to, že se vztahuje na jednu škodnou událost.

Pojištění odpovědnosti

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému škodu, popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem nebo smlouvou, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Porušení dobrých mravů

Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.

Co říkáte ? Já to zatím komentovat nechci. A tok necháme na vás, jakým způsobem se s tím vyrovnáte. Zcela nepravidelně se pokusíme předkládat „zajímavosti či záludnosti „  nového OZ . A jak to bude v praxi fungovat  ??????

Přehled aktualit